Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van ouderschap

Ouderschap voor mensen met een verstandelijke beperking is al langere tijd onderwerp van discussie, in politiek, media en samenleving.

Eigen regie

Het beleid van overheid, koepelorganisaties en zorgverzekeraars richt zich sinds de jaren ’90 op keuzevrijheid, zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid. De overheid bevordert mensen met een verstandelijke beperking actief deel te nemen aan de samenleving. Zij beslissen steeds meer zelf over wonen, werken, vrije tijd en relaties. Ze zijn zelfstandiger en doen dingen die anderen ook doen. Soms hoort kinderen krijgen daar ook bij.

VN-verdrag rechten van mensen met een beperking

In 2006 stelden de Verenigde Naties een verdrag op voor de rechten van mensen met een beperking.

Artikel 23 van dit verdrag luidt als volgt:

a. de Staten die partij zijn nemen doeltreffende en passende maatregelen om discriminatie van personen met een beperking uit te bannen op het gebied van huwelijk, gezinsleven, ouderschap en relaties op voet van gelijkheid met anderen, teneinde te waarborgen dat:
het recht wordt erkend van alle personen met een handicap van huwbare leeftijd om in vrijheid en met volledige instemming van de beide partners in het huwelijk te treden en een gezin te stichten;
b. de rechten van personen met een beperking worden erkend om in vrijheid en bewust te beslissen over het gewenste aantal kinderen en geboortespreiding en op toegang tot leeftijdsrelevante informatie, voorlichting over reproductieve gezondheid en geboorteplanning worden erkend en dat zij worden voorzien van de noodzakelijke middelen om deze rechten te kunnen uitoefenen;
c. personen met een beperking, met inbegrip van kinderen, op voet van gelijkheid met anderen hun vruchtbaarheid behouden. De Staten die Partij zijn waarborgen de rechten en verantwoordelijkheden van personen met een handicap, met betrekking tot de voogdij, curatele, zaakwaarneming, adoptie van kinderen of soortgelijke instituties, indien deze begrippen voorkomen in de nationale wetgeving; in alle gevallen dienen de belangen van het kind voorop te staan. De Staten die Partij zijn verlenen passende hulp aan personen met een handicap bij het verrichten van hun verantwoordelijkheden op het gebied van de verzorging en opvoeding van hun kinderen.

Meer lezen over maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van ouderschap

Deel deze content

kennispleingehandicaptensector.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten