Netwerken

Veel beroepsgroepen in de gehandicaptenzorg bundelen hun krachten in netwerken. Vaak ondersteund door Vilans of VGN. Wil je zelf een netwerk oprichten en heb je daarbij hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar info@kennispleingehandicaptensector.nl.

Expertisenetwerk Methodieken in de (gehandicapten)Zorg

Contactpersoon
A. Lodder
E-mail: redactie@verstandelijkbeperkt.nl

Doelstelling
Het Expertisenetwerk Methodieken in de (gehandicapten)Zorg is een netwerk van professionals in de zorg om de uitwisseling van kennis over methodieken in de gehandicaptenzorg te verspreiden naar begeleiders en gedragskundigen. Het netwerk is onderdeel van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking.

Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder

Contactpersoon
Hilair Balsters - Vilans
E-mail: h.balsters@vilans.nl

Doelstelling
In dit Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder wordt onderzoek gefinancierd om de zorg en ondersteuning van mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking te verbeteren. Een tweede doel is om de onderzoeks- en implementatie-infrastructuur in Nederland duurzaam te versterken en te verankeren. Lees meer over het Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder.

Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling (LNEO)

Contactpersoon
Jolanda Vonk: jvonk@oro.nl
Ad van den Broek: advandenbroek@fortior.info

Doelstelling
Het Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling vormt een schakel voor uitwisseling van kennis over emotionele ontwikkeling tussen begeleiders en gedragskundigen. Het netwerk wil de diagnostiek, begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren.

Autismenetwerken, regionale intersectorale

Contactpersoon
Stance Venderbosch - Nederlandse Vereniging voor Autisme
E-mail: info@convenantautisme.nl

Doelstelling
Door regionale, intersectorale samenwerking en afstemming bevorderen dat de individueel benodigde zorg voor mensen met ASS in alle levensfasen op een geïntegreerde manier beschikbaar komt.

Frequentie van bijeenkomsten
De coördinatoren van de regionale intersectorale autismenetwerken komen (minimaal) twee maal per jaar landelijk bijeen. MEE Nederland organiseert de bijeenkomsten.

Cliëntenvertrouwenspersonen

Contactpersoon
Judith Borst - VGN
E-mail: jborst@vgn.org

Educatiemedewerkers, kerngroep

Contactpersoon
Jeanine Langerwerf - Amarant
E-mail: j.langerwerf@amarant.nl

Doelstelling
De kerngroep wil werken aan de volgende items:

 • Beroepsontwikkeling: deskundigheidsbevordering, herkenbare functiebenaming, contacten leggen naar opleidingen (SPH, SPW), methodiek ontwikkeling, verzamelen, ontwikkeling visie op educatie.
 • Kwaliteitsontwikkeling: ontwikkelen/ inzetten van toetsingsmodellen, formulering beroepsprofiel, aansluiten beroepsregister. 
 • Platform: collegiale uitwisseling, materialenbank, website. 
 • Bevorderen samenwerking: MEE, ROC, onderwijsorganisaties, collega zorgorganisaties, Educatienetwerken. 
 • Belangenbehartiging: naar werkgeversorganisaties, overheid, adviesorganen. 
 • Financiën: subsidie mogelijkheden aanspreken, zorgverzekeraars, fondsen, volgen van nieuwe ontwikkelingen.

Frequentie van bijeenkomsten
Ongeveer 5 keer per jaar een overleg van 2,5 uur.  

Materialendag educatiemedewerkers
Op 4 november 2010 vond een landelijke materialendag plaats. Vormings- en educatiemedewerkers konden kennismaken met het materiaal van anderen of hun eigen lesmateriaal presenteren. 

Lees het Beroepsprofiel Educatiemedewerkers van september 2010 (pdf)

EMG, platform

Contactpersoon 
Mia Nijland - EMG Platform
E-mail: info@emgplatform.nl

Doelstelling
Het Platform EMG beoogt het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van mensen met ernstig meervoudige beperking. Dit gebeurt door uitwisseling, bundeling, vertaling en afstemming van kennis en activiteiten en het bevorderen van kennisontwikkeling. Het Platform EMG is een onafhankelijk, landelijk kennisnetwerk en ontmoetingsplaats voor en door ieder die persoonlijk of professioneel betrokken is bij mensen met een ernstig meervoudige beperking

Frequentie van bijeenkomsten 
Een à twee bijeenkomsten per jaar, diverse werkgroepen vier keer per jaar

Kijk ook op de website van het EMG platform

Gedragsdeskundigen ouderen (NGO)

Contactpersoon
Arianne Uijl-Blijenberg - 's Heerenloo
E-mail: AUijl@asvz.nl

Dit netwerk heeft ook een community op het platform van de VGN.

Haptonomie, platform

Contactpersoon
Chris de Haas - Dichterbij
E-mail: c.dehaas@dichterbij.nl

Doelstelling

 • Neerzetten van haptonomie binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Uitwisselen van werkwijzen, literatuur, opleidingen en cursussen.
 • Ontwikkelen van producten.

Inclusie, coalitie voor

Contactpersoon
Heleen Hartholt- Coalitie voor Inclusie 
E-mail: info@coalitievoorinclusie.nl

Doelstelling
De coalitie voor inclusie wil de implementatie en ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking bevorderen. Daarom heeft de coalitie in februari 2010 met ondersteuning van het Kennisplein een werkconferentie georganiseerd. De uitkomsten kunt u vinden op de website van de coalitie voor inclusie. Daar kunt u ook lezen hoe de coalitie in 2010 verder gaat met het bevorderen van ratificatie en implementatie van het VN-verdrag

Frequentie van bijeenkomsten
Elk kwartaal

Integrale vroeghulp, coördinatoren (MEE NL)

Contactpersoon
Theo Haasdijk - MEE NL
E-mail: t.haasdijk@meenederland.nl

Doelstelling
Nederland telt ongeveer 40 netwerken Integrale Vroeghulp, die samen een landelijk dekkend geheel vormen. In deze netwerken werken diverse zorginstellingen samen met het doel problemen bij kinderen vroegtijdig te ontdekken, en het kind en de ouders goed gecoördineerd hulp te bieden. Hierdoor worden voor ouders en kinderen veel problemen voorkomen, en worden onnodige kosten voor de samenleving bespaard.
De coördinatie van de integrale vroeghulp is toegewezen aan de MEE NL-organisaties; elk netwerk heeft hiervoor een eigen coördinator. De coördinatoren komen twee keer per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door MEE NL.

Frequentie van bijeenkomsten
2 x per jaar

Kenniskring kennisbeleid

Contactpersoon
Hilair Balsters - Vilans
E-mail: h.balsters@vilans.nl

Doelstellling
Portefeuillehouders kennisbeleid beter toerusten in het managen van kennis binnen de eigen organisatie en tussen organisaties onderling. We bieden de mogelijkheid om ervaringen in het vormgeven en uitvoeren van een intern kennisbeleid uit te wisselen en te delen. Ook reiken we kennis en vaardigheden op het gebied van kennismanagement aan.

Portefeuillehouders zijn bijvoorbeeld bestuurders, directeuren/managers, directiesecretarissen, onderzoekscoördinatoren, kwaliteitscoördinatoren en opleidingsfunctionarissen die actief betrokken zijn bij de uitvoering van het kennisbeleid binnen hun instelling en daarbij een aansturende rol hebben.

Laatste activiteiten

 • Een “Masterclass Kennismanagement in de Gehandicaptenzorg” bestaande uit twee volle dagen en vier dagdelen;
 • Het vervolgens deelnemen aan een kenniskring die mogelijkheden biedt voor uitwisseling via bijeenkomsten en via een digitaal platform binnen de kennisportal van de VGN;
 • Het leveren van een bijdrage in de vorm van een casusbeschrijving aan de klapper ‘Kennis managen in organisaties voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking’.

Kwaliteit, platform

Contactpersoon
Monique Teeuwen - Verbeter Zorg
E-mail: mlj.teeuwen@chello.nl

Doelstelling 
Kennis en ervaring uitwisselen aan de hand van actuele ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg.

Frequentie van bijeenkomsten 
Drie à vier bijeenkomsten van een dag per jaar.

Ouderschap en kinderwens, werkgezelschap

Contactpersoon
Mevr. Willy Calis - Vilans
E-mail: w.calis@vilans.nl

Doelstelling 
Bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde begeleiding van de kinderwens van mensen met een verstandelijke beperking en van de gezinnen die door hen worden gevormd. Maatschappelijk verantwoord houdt in dat begeleiders rekening houden met het gelijkwaardig burgerschap en met bedreigingen voor de ontwikkeling van kinderen van één of twee verstandelijk beperkte ouders. Omdat mensen met een verstandelijke beperking vaak in een achterstandspositie zitten, willen we zoveel mogelijk hun eigen vermogens ondersteunen zonder voorbij te gaan aan de belangen van hun kind(eren).

Door wetenschappelijk onderzoek willen we de kennis vergroten over de kansen en bedreigingen van succesvol ouderschap. We dragen bij aan de verspreiding van deze kennis en willen zo het maatschappelijk debat stimuleren.

Het werkgezelschap is een samenwerkingverband tussen organisaties die zich aan dit doel committeren en eraan willen bijdragen.

Aangesloten organisaties

 • ASVZ
 • Dichterbij
 • Gemiva SVG Groep
 • ’s Heerenloo
 • Ieder(in)
 • Landelijk Kenniscentrum LVB
 • Lotgenoten, werkgroep kinderen van ouders met een verstandelijke beperking vanuit belangenvereniging Sien  
 • MEE Nederland
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Philadelphia Zorg
 • REIK
 • Vilans
 • Vrije Universiteit Afdeling Orthopedagogiek
 • William Schrikker Groep

Frequentie van bijeenkomsten
Ongeveer drie keer per jaar

Palliatieve zorg, werkgroep

Contactpersoon
Marijke Wulp - Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
E-mail: mwulp@palliatief.nl

Stichting Agora coördineert deze werkgroep. VGZ-instellingen (vanuit verschillende disciplines) en vertegenwoordigers van de VIKC (Vereniging Integrale KankerCentra), V&VN, VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) en KansPlus nemen deel aan de werkgroep.

Doelstelling
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking was tot voor kort een onderbelicht onderwerp. Er was weinig bekend over het zorgproces, de specifieke zorgbehoeften en morele problematiek van deze groep. Om hierin verandering te brengen heeft Stichting Agora begin 2005 deze landelijke werkgroep opgericht.

Frequentie van bijeenkomsten
De werkgroep komt circa vier keer per jaar bij elkaar.

Laatste activiteit
Uitgave van een 'Wensenboek laatste levensfase', waarmee familie en/of woonbegeleiders samen met de bewoner in gesprek kunnen komen over (wensen rond) het sterven.
Lees meer over het 'Wensenboek laatste levensfase' op de website van Agora

Overig
Via de website van Agora is digitaal materiaal beschikbaar waaronder:

 • een Handleiding om binnen een instelling palliatief beleid op te zetten;
 • een Wegwijzer voor allen die betrokken zijn bij de zorg en begeleiding: naasten, mantelzorgers, cliëntvertegenwoordigers, hulpverleners en vrijwilligers.

Meer informatie en downloaden van de materialen op de website van Agora

Seksualiteit en preventie van seksueel misbruik

Contactpersoon
Marijke Lammers - Taskforce Kinderen Veilig
e-mail: m.lammers@tfkinderenveilig.nl

Doelstelling

 • Inhoudelijke uitwisseling rond de thematiek: kennis, ervaring, methodieken en knelpunten
 • Signaleren van hiaten en deze kenbaar maken bij relevante partijen

Frequentie van bijeenkomsten

 • 1 á 2 keer per jaar een themabijeenkomst rond een, vanuit het netwerk, en/of door de actualiteit,  bepaald thema.
 • Doorlopend via e-mail elkaar informeren en bevragen.

Overige informatie

 • Eerdere thema’s: plegers met een verstandelijke beperking, effectiviteit preventieprogramma’s, loverboys, weerbaarheid en mensen met een lichamelijke beperking.
 • De website www.begrensdeliefde.nl gericht op seksuele vorming en preventie en aanpak van seksueel misbruik bij mensen met een beperking, biedt  informatie over methodieken, literatuur, onderzoek, trainingen en nieuwsfeiten.

Sociale netwerken, platform

Contactpersoon
Mevr. Willy Calis - Vilans
E-mail: w.calis@vilans.nl

Doelstelling 
Meer kennis (theoretische en praktische) verzamelen en verspreiden over het thema sociale netwerken (en mensen met een verstandelijke handicap).
Dit moet ertoe bijdragen dat:

 • mensen met een verstandelijke handicap op een goede manier en met een goede ondersteuning in de samenleving kunnen wonen en werken;
 • professionals beter toegerust worden om cliënten hierbij te begeleiden;
 • het natuurlijk netwerk op een goeie manier wordt ingeschakeld bij het leven in de samenleving;
 • instellingen nadrukkelijk zoeken naar de bronnen die in de samenleving aanwezig zijn;
 • zorgorganisaties gaan samenwerken met andere organisaties en bereid zijn hun ondersteuning anders te gaan organiseren;
 • instellingen voortdurend werken aan het verbeteren van de randvoorwaarden bij het deelnemen aan de samenleving van mensen met een handicap.

Frequentie van bijeenkomsten
Drie tot vier keer per jaar

Spelbegeleiders, LKS

Contactpersoon
Mira Scheltens - Promens-Care
E-mail: m.scheltens@promens-care.nl 

Doelstelling
Deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis via regionale netwerken en profileren van het vak spelbegeleiding.

Frequentie van bijeenkomsten
Vooral digitale uitwisseling, ondersteund met 1 bijeenkomst per jaar.

Laatste activiteit
Studiedag over het onderwerp spel en hechting.
Een nieuwe DVD over spelbegeleiding is in de maak.

Overig
Regiocontactpersonen:

Speltherapeuten, intervisiegroep

Contactpersoon
Tiny Goessens - ‘s Heerenloo
E-mail: tiny.goessens@sheerenloo.nl

Doelstelling
De theoretische en praktische implicaties van (spel)therapie bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking uitdiepen en verstevigen. De intervisie vindt plaats aan de hand van een casus en is gericht op het functioneren van degene die de casus inbrengt. Tevens bespreken we de gevolgde methodiek en de inhoud van het spel (verhaal, tekening of ander therapeutisch beeld).

Frequentie van bijeenkomsten
Vijf maal per jaar op de vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Werken en leren, samen bouwen aan

Contactpersoon
Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht
E-mail: postmaster@vgu.nl

Dit netwerk heeft ook een community op het Kennisplein.

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...