Actievoorwaarden winactie Kennisplein Gehandicaptensector Facebook

I. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door het Kennisplein Gehandicaptensector (verder te noemen: 'de Organisator') georganiseerde “winactie bioscoopactie voor de film Zie mij doen' (verder te noemen: de 'Actie'). Deze actie heeft als 3 keer twee bioscoopkaartjes (6 kaartjes) weg te geven voor de film Zie Mij Doen (verder te noemen: 'de Prijs'). Fans kunnen deelnemen door het Kennisplein Gehandicaptensector op Facebook te liken + het bericht te liken maken twee keer zoveel kans door iemand te taggen in de reactie. Het is ook mogelijk om een mail te sturen naar info@kennispleingehandicaptensector met daarin een korte motivatie om de film te bezoeken.

Deze Actie loopt van vrijdag 12 oktober 2018 tot en met dinsdag 16 oktober 2018.

Het Kennisplein Gehandicaptensector behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op Facebook worden geplaatst, voorzien van een datum.
Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

II. Deelname
 
6. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
7. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van het Kennisplein Gehandicaptensector, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
8. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
9.  De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van het Kennisplein Gehandicaptensector en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.
10. Deelnemers maken alleen kans op de Prijs als zij ‘fan’ zijn van het Kennisplein Gehandicaptensector (door het Kennisplein Gehandicaptensector te ‘liken’ op Facebook).
11. Deelnemer aan de Actie is een ieder die de Facebookpagina liket en via de Facebookpagina het bericht over de winactie liket. Daarnaast maakt de deelnemer dubbel kans als hij iemand tagt onder het Facebookbericht over de actie (de kans wordt daarna niet weer verdubbeld bij meer tags).
13. De uiterste deelnamedatum is dinsdag 16 oktober 2018.
14. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
15. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 
III. Prijzen
 
16. In totaal zijn er 6 bioscoopkaartjes te verdelen, waarbij elk persoon twee kaartjes ontvangt op een bioscooplocatie naar keuze.
17. Een onafhankelijke jury selecteert na afloop van de Actie uit alle deelnemers de winnaars. Om aanspraak te maken op de Prijs dient de winnaar uiterlijk dinsdag 23 oktober 2018 te reageren op de verkiezing als winnaar.
18. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
19. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
20. De jury beoordeeld de inzendingen op 17 oktober 2018 en de winnaars ontvangen een e-mail of een privébericht op Facebook met de vraag om hun NAW-gegevens in te vullen via een nader toe te sturen formulier. Winnaars krijgen 1 week de tijd om hun gegevens bekend te maken.

21. De prijs wordt opgestuurd.
22. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet ontvangen prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan het Kennisplein Gehandicaptensector.
 
IV. Aansprakelijkheid
23. Het Kennisplein Gehandicaptensector is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
24. Het Kennisplein Gehandicaptensector, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
25. Noch het Kennisplein Gehandicaptensector noch het bureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben
26. Het Kennisplein Gehandicaptensector is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Het Kennisplein Gehandicaptensector verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
V. Slotbepalingen
 
27. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@kennispleingehandicaptensector.nl.
28. Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing.
Aldus opgemaakt te Utrecht, 12 oktober 2018.

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...