Naar hoofdinhoud Naar footer

Geen nieuw overgangsjaar voor implementatie Wet zorg en dwang

Gepubliceerd op: 07-01-2021

Er komt geen nieuw overgangsjaar voor de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Dat schrijft minister Tamara van Ark van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer. In haar brief gaat de minister verder in op de stand van zaken rond de Wzd.

2020 gold als een overgangsjaar, mede door de coronacrisis liep de implementatie vertraging op. Toch verlengd Van Ark deze overgangsperiode niet omdat dit ‘mogelijk onduidelijkheid brengt over de rechtspositie van de cliënt en voor het handelen van de professional’. Volgens de minister is de implementatie van de Wzd een langer lopend proces waarbij leren en ontwikkelen ook na 2020 zal doorgaan. Daarom is afgesproken om voor 2021 en 2022 samen met alle relevante partijen te werken aan de uitvoering van een vervolg-implementatieagenda.

Toezicht van Inspectie

Begin december publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een rapportage over de stand van zaken rond de Wet zorg en dwang. Het IGJ concludeerde dat de coronacrisis voor vertraging zorgde maar ook dat de Wzd leidt tot meer bewustwording bij zorgverleners over onvrijwillige zorg. Ook doen zorgverleners hun uiterste best om onvrijwillige zorg, ook in tijden van corona, terug te dringen. De IGJ wil zorgaanbieders dan ook ruimte bieden bij de uitvoering van de wet. De IGJ zal in 2021 signalerend, stimulerend en agenderend toezicht blijven houden en handhavend optreden als de kwaliteit en veiligheid in het geding zijn. De IGJ focust haar toezicht in 2021 op de rechtspositie van de cliënt. 

Wat moet je regelen?

De volgende belangrijke waarborgen voor een goede rechtspositie van de cliënt moeten per 1 januari 2021 aantoonbaar zijn geregeld: 

  • Het Wzd-zorgplan
  • Het aanstellen van de vereiste Wzd-functionarissen
  • Het aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie en de toegang tot een cliëntenvertrouwenspersoon.

Crisiszorg

Om de crisiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening of gelijkgestelde aandoening te borgen zijn er landelijke afspraken gemaakt. In een model is opgenomen dat de artsen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voelen om passende zorg te verlenen.

Registratie en rapportage

Zorgaanbieders die op grond van het geldende kwaliteitskader een kwaliteitsrapportage moeten opstellen, leveren vóór 1 juli 2021 de analyse van het voorgaande jaar aan als onderdeel van de kwaliteitsrapportage. Voor zorgaanbieders die geen kwaliteitsrapportage hoeven op te stellen, geldt dat zij een analyse over het voorgaande jaar opstellen conform de vereisten van de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. 

Ten aanzien van de gegevensaanlevering over 2021 geldt, dat zorgaanbieders de aanlevering van de digitale overzichten (artikel 17 Wzd) over het eerste halfjaar van 2021 vóór half augustus 2021 bij de IGJ moeten aanleveren.

Zorgaanbieders moeten de gegevens op individueel niveau registreren en voor de IGJ digitaal beschikbaar hebben. Als het technisch nog niet mogelijk is om alle gegevens aan te leveren, kan de zorgaanbieder bij het overzicht van het eerste halfjaar van 2021 volstaan met het aanleveren van de beschikbare, nog niet gestandaardiseerde gegevens. Bij de tweede halfjaarlijkse rapportage over 2021 dient de totale gestandaardiseerde gegevensset over 2021 in orde te zijn gemaakt.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon