Naar hoofdinhoud

Netwerken gehandicaptenzorg

Veel beroepsgroepen in de gehandicaptenzorg bundelen hun krachten in netwerken. Vaak ondersteund door Vilans of VGN. Wil je zelf een netwerk oprichten en heb je daarbij hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar info@kennispleingehandicaptensector.nl.

De netwerken op alfabetische volgorde:

Autismenetwerken, regionale 

Contactpersoon

Overzicht van contactpersonen per regionale netwerk  is te vinden op de website van het landelijk autismenetwerk

Doelstelling

De regionale netwerken maken zich sterk voor een inclusieve samenleving voor mensen met autisme en hun naasten. De regionale netwerken zijn organisaties en individuen die zich binnen de regio inzetten voor mensen met autisme. Deze netwerkdeelnemers, met en zonder autisme, vinden het belangrijk dat mensen met autisme en hun naasten betrokken zijn bij de organisatie en deelname aan alle activiteiten van het netwerk.

Het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten vormt het uitgangspunt. De aangesloten organisaties vinden het van belang dat onderwijs, wonen, arbeid, vrije tijd, relatie, gezondheid en een sociaal netwerk goed geregeld, bereikbaar en betekenisvol is voor alle mensen met autisme. De professionals en vrijwilligers van de aangesloten organisaties van de regionale netwerken zijn gericht op het versterken van hun netwerk en streven naar ontmoeting en samenwerking.Op deze manier is er uitwisseling van kennis, ervaringen en good-practices. Dit draagt bij aan de kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme op de verschillende levensdomeinen.

Frequentie van bijeenkomsten In de regio’s zijn er meerdere malen per jaar bijeenkomsten.De coördinatoren van het landelijk netwerken komen minimaal 2x per jaar bij elkaar. Daarnaast is er ook regelmatig online contact om elkaar te inspireren.  De overleggen wordt wisselend door een aantal coördinatoren georganiseerd.


Educatiemedewerkers, kerngroep

Contactpersoon 
Leny Seinen
E-mail:  lseinen@gors.nl

Doelstelling
De kerngroep wil werken aan de volgende items:

 • Beroepsontwikkeling: deskundigheidsbevordering, herkenbare functiebenaming, contacten leggen naar opleidingen (SPH, SPW), methodiek ontwikkeling, verzamelen, ontwikkeling visie op educatie.
 • Kwaliteitsontwikkeling: ontwikkelen/ inzetten van toetsingsmodellen, formulering beroepsprofiel, aansluiten beroepsregister. 
 • Platform: collegiale uitwisseling, materialenbank, website. 
 • Bevorderen samenwerking: MEE, ROC, onderwijsorganisaties, collega zorgorganisaties, Educatienetwerken. 
 • Belangenbehartiging: naar werkgeversorganisaties, overheid, adviesorganen. 
 • Financiën: subsidie mogelijkheden aanspreken, zorgverzekeraars, fondsen, volgen van nieuwe ontwikkelingen.

Frequentie van bijeenkomsten
Ongeveer 5 keer per jaar een overleg van 2,5 uur.  


EMB Nederland

EMB Nederland wil de kwaliteit van leven van mensen met EMB en hun netwerk verhogen. Dat doen ze door ontmoeten, informeren en belangen te behartigen.

Ga naar de website van EMB Nederland


EMG, platform

Contactpersoon 
Christel Goossens, coördinator Platform EMG                                                                                                               E-mail: info@platformemg.nl                                                                                                                             Telefoonnummer: Tel. 06 – 15 43 85 57

Doelstelling
Het Platform EMG beoogt het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van mensen met ernstig meervoudige beperking. Dit gebeurt door uitwisseling, bundeling, vertaling en afstemming van kennis en activiteiten en het bevorderen van kennisontwikkeling. Het Platform EMG is een onafhankelijk, landelijk kennisnetwerk en ontmoetingsplaats voor en door ieder die persoonlijk of professioneel betrokken is bij mensen met een ernstig meervoudige beperking

Frequentie van bijeenkomsten 
Een à twee bijeenkomsten per jaar, diverse werkgroepen vier keer per jaar

Kijk ook op de website van het EMG platform


EVB+ (Kennisplatform) 

Contactpersoon:
Eline Roelofsen - Kennisplatform EVB+
E-mail: info@platformevbplus.nl

Doelstelling

Het Kennisplatform EVB+ is een platform waarbij zorgorganisaties in heel Nederland, die zorg bieden aan cliënten met EVB+, kunnen aansluiten. De missie van dit platform is om de kwaliteit van bestaan van de doelgroep EVB+ te verbeteren.

Het Platform EVB+ wil:
Professionals in contact brengen met collega’s in het hele land die met de doelgroep EVB+ werken en waar nodig/mogelijk ook verwanten van de doelgroep EVB+. Kennis en ervaringen verbinden en deze verder verspreiden.

Het Platform EVB+ wil vooral fungeren als een doorgeefluik van kennis en deskundigheid die bij vele organisaties en professionals al aanwezig is. En waar mogelijk ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en deskundigheid.

Frequentie van bijeenkomsten 
Een à twee bijeenkomsten per jaar, diverse werkgroepen vier keer per jaar

Kijk ook op de www.platformevbplus.nl


Expertisenetwerk Methodieken in de (gehandicapten)Zorg 

Contactpersoon
A. Lodder
E-mail: redactie@verstandelijkbeperkt.nl

Doelstelling
Het Expertisenetwerk Methodieken in de (gehandicapten)Zorg is een netwerk van professionals in de zorg om de uitwisseling van kennis over methodieken in de gehandicaptenzorg te verspreiden naar begeleiders en gedragskundigen. Het netwerk is onderdeel van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking.


Gedragsdeskundigen ouderen (NGO)

Contactpersoon
Arianne Uijl-Blijenberg - 's Heerenloo
E-mail: AUijl@asvz.nl


Haptonomie, platform

Contactpersoon
Chris de Haas - Dichterbij
E-mail: c.dehaas@dichterbij.nl

Doelstelling

 • Neerzetten van haptonomie binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Uitwisselen van werkwijzen, literatuur, opleidingen en cursussen.
 • Ontwikkelen van producten.


Inclusie, coalitie voor

Contactpersoon
Heleen Hartholt- Coalitie voor Inclusie 
E-mail: info@coalitievoorinclusie.nl

Doelstelling
De coalitie voor inclusie wil de implementatie en ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking bevorderen. Lees hier meer over op de website van de coalitie voor inclusie

Frequentie van bijeenkomsten
Elk kwartaal


Integrale vroeghulp, coördinatoren (MEE) 

Contactpersoon
Yvon van Houdt- MEE NL
E-mail: info@mee.nl 

Doelstelling
Nederland telt ongeveer 40 netwerken Integrale Vroeghulp, die samen een landelijk dekkend geheel vormen. In deze netwerken werken diverse zorginstellingen samen met het doel problemen bij kinderen vroegtijdig te ontdekken, en het kind en de ouders goed gecoördineerd hulp te bieden. Hierdoor worden voor ouders en kinderen veel problemen voorkomen, en worden onnodige kosten voor de samenleving bespaard.
De coördinatie van de integrale vroeghulp is toegewezen aan de MEE-organisaties; elk netwerk heeft hiervoor een eigen coördinator. 


Kenniskring kennisbeleid 

Contactpersoon
Hilair Balsters - Vilans
E-mail: h.balsters@vilans.nl

Doelstellling
Portefeuillehouders kennisbeleid beter toerusten in het managen van kennis binnen de eigen organisatie en tussen organisaties onderling. We bieden de mogelijkheid om ervaringen in het vormgeven en uitvoeren van een intern kennisbeleid uit te wisselen en te delen. Ook reiken we kennis en vaardigheden op het gebied van kennismanagement aan.

Portefeuillehouders zijn bijvoorbeeld bestuurders, directeuren/managers, directiesecretarissen, onderzoekscoördinatoren, kwaliteitscoördinatoren en opleidingsfunctionarissen die actief betrokken zijn bij de uitvoering van het kennisbeleid binnen hun instelling en daarbij een aansturende rol hebben.


Kwaliteit, platform 

Contactpersoon
Janneke Stegink - Leren en veranderen
E-mail: j.stegink@vilans.nl

Inge Redeker - Leren en veranderen
E-mail: i.redeker@vilans.nl 

Doelstelling 
Kennis en ervaring uitwisselen aan de hand van actuele ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg.

Frequentie van bijeenkomsten 
Drie grotere bijeenkomsten en enkele korte ontmoetingen per jaar, deels online en deels in Utrecht. 


Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling (LNEO)

Contactpersoon
Jolanda Vonk: jvonk@oro.nl
Ad van den Broek: advandenbroek@fortior.info

Doelstelling
Het Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling vormt een schakel voor uitwisseling van kennis over emotionele ontwikkeling tussen begeleiders en gedragskundigen. Het netwerk wil de diagnostiek, begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren.


Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder

Contactpersoon
Hilair Balsters - Vilans
E-mail: h.balsters@vilans.nl

Doelstelling
In dit Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder wordt onderzoek gefinancierd om de zorg en ondersteuning van mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking te verbeteren. Een tweede doel is om de onderzoeks- en implementatie-infrastructuur in Nederland duurzaam te versterken en te verankeren. Lees meer over het Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder.


Ouderschap en kinderwens, werkgezelschap

Contactpersoon
Hilair Balsters - Vilans
E-mail: h.balsters@vilans.nl

Doelstelling 
Bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde begeleiding van de kinderwens van mensen met een verstandelijke beperking en van de gezinnen die door hen worden gevormd. Maatschappelijk verantwoord houdt in dat begeleiders rekening houden met het gelijkwaardig burgerschap en met bedreigingen voor de ontwikkeling van kinderen van één of twee verstandelijk beperkte ouders. Omdat mensen met een verstandelijke beperking vaak in een achterstandspositie zitten, willen we zoveel mogelijk hun eigen vermogens ondersteunen zonder voorbij te gaan aan de belangen van hun kind(eren).

Door wetenschappelijk onderzoek willen we de kennis vergroten over de kansen en bedreigingen van succesvol ouderschap. We dragen bij aan de verspreiding van deze kennis en willen zo het maatschappelijk debat stimuleren.

Het werkgezelschap is een samenwerkingverband tussen organisaties die zich aan dit doel committeren en eraan willen bijdragen.

Aangesloten organisaties

 • ASVZ
 • Dichterbij
 • Gemiva SVG Groep
 • ’s Heerenloo
 • Ieder(in)
 • Landelijk Kenniscentrum LVB
 • Lotgenoten, werkgroep kinderen van ouders met een verstandelijke beperking vanuit belangenvereniging Sien  
 • MEE NL
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Philadelphia Zorg
 • REIK (sinds 2022 Alliade)
 • Vilans
 • Vrije Universiteit Afdeling Orthopedagogiek
 • William Schrikker Groep

Frequentie van bijeenkomsten
Ongeveer drie keer per jaar


Palliatieve zorg, werkgroep

Contactpersoon
Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
E-mail: info@agora.nl

Stichting Agora coördineert deze werkgroep. VGZ-instellingen (vanuit verschillende disciplines) en vertegenwoordigers van de VIKC (Vereniging Integrale KankerCentra), V&VN, VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) en KansPlus nemen deel aan de werkgroep.

Doelstelling
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking was een tijd terug een onderbelicht onderwerp. Er was weinig bekend over het zorgproces, de specifieke zorgbehoeften en morele problematiek van deze groep. Om hierin verandering te brengen heeft Stichting Agora begin 2005 deze landelijke werkgroep opgericht.

Frequentie van bijeenkomsten
De werkgroep komt circa vier keer per jaar bij elkaar.

Meer informatie en downloaden van de materialen op de website van Agora


Seksualiteit en preventie van seksueel misbruik

Contactpersoon
Marijke Lammers - Taskforce Kinderen Veilig
e-mail: m.lammers@tfkinderenveilig.nl

Doelstelling

 • Inhoudelijke uitwisseling rond de thematiek: kennis, ervaring, methodieken en knelpunten
 • Signaleren van hiaten en deze kenbaar maken bij relevante partijen

Frequentie van bijeenkomsten

 • 1 á 2 keer per jaar een themabijeenkomst rond een, vanuit het netwerk, en/of door de actualiteit,  bepaald thema.
 • Doorlopend via e-mail elkaar informeren en bevragen.


Sociale netwerken, platform

Doelstelling 
Meer kennis (theoretische en praktische) verzamelen en verspreiden over het thema sociale netwerken (en mensen met een verstandelijke handicap).
Dit moet ertoe bijdragen dat:

 • mensen met een verstandelijke handicap op een goede manier en met een goede ondersteuning in de samenleving kunnen wonen en werken;
 • professionals beter toegerust worden om cliënten hierbij te begeleiden;
 • het natuurlijk netwerk op een goeie manier wordt ingeschakeld bij het leven in de samenleving;
 • instellingen nadrukkelijk zoeken naar de bronnen die in de samenleving aanwezig zijn;
 • zorgorganisaties gaan samenwerken met andere organisaties en bereid zijn hun ondersteuning anders te gaan organiseren;
 • instellingen voortdurend werken aan het verbeteren van de randvoorwaarden bij het deelnemen aan de samenleving van mensen met een handicap.

Frequentie van bijeenkomsten
Drie tot vier keer per jaar

Spelbegeleiders, LKS

Contactpersoon
Mira Scheltens - Promens-Care
E-mail: m.scheltens@promens-care.nl 

Doelstelling
Deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis via regionale netwerken en profileren van het vak spelbegeleiding.

Frequentie van bijeenkomsten
Vooral digitale uitwisseling, ondersteund met 1 bijeenkomst per jaar.

Overig
Regiocontactpersonen:

Speltherapeuten, intervisiegroep

Contactpersoon
Tiny Goessens - ‘s Heerenloo
E-mail: tiny.goessens@sheerenloo.nl

Doelstelling
De theoretische en praktische implicaties van (spel)therapie bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking uitdiepen en verstevigen. De intervisie vindt plaats aan de hand van een casus en is gericht op het functioneren van degene die de casus inbrengt. Tevens bespreken we de gevolgde methodiek en de inhoud van het spel (verhaal, tekening of ander therapeutisch beeld).

Frequentie van bijeenkomsten
Vijf maal per jaar

Werken en leren, samen bouwen aan

Contactpersoon
Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht
E-mail: postmaster@vgu.nl