Naar hoofdinhoud Naar footer

Netwerken gehandicaptenzorg

Veel beroepsgroepen in de gehandicaptenzorg bundelen hun krachten in netwerken. Vaak ondersteund door Vilans of VGN.

Wil je zelf een netwerk oprichten en heb je daarbij hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar info@kennispleingehandicaptensector.nl.

De netwerken op alfabetische volgorde:

Autismenetwerken, regionale 

Contactpersoon

Overzicht van de regionale contactpersonen per regionale netwerk  is te vinden op de website van het landelijk autismenetwerk

Doelstelling
De regionale autismenetwerken verbinden door te ontmoeten, informeren en te signaleren. Zij organiseren netwerkbijeenkomsten, netwerkoverleggen en webinars. Zij zorgen voor een actuele regionale website en beantwoorden vragen die binnenkomen. 

Educatiemedewerkers, kerngroep

Contactpersoon 
Leny Seinen
E-mail:  lseinen@gors.nl

Doelstelling
De kerngroep wil werken aan de volgende items:

 • Beroepsontwikkeling: deskundigheidsbevordering, herkenbare functiebenaming, contacten leggen naar opleidingen (SPH, SPW), methodiek ontwikkeling, verzamelen, ontwikkeling visie op educatie.
 • Kwaliteitsontwikkeling: ontwikkelen/ inzetten van toetsingsmodellen, formulering beroepsprofiel, aansluiten beroepsregister. 
 • Platform: collegiale uitwisseling, materialenbank, website. 
 • Bevorderen samenwerking: MEE, ROC, onderwijsorganisaties, collega zorgorganisaties, Educatienetwerken. 
 • Belangenbehartiging: naar werkgeversorganisaties, overheid, adviesorganen. 
 • Financiën: subsidie mogelijkheden aanspreken, zorgverzekeraars, fondsen, volgen van nieuwe ontwikkelingen.

Frequentie van bijeenkomsten
Ongeveer 5 keer per jaar een overleg van 2,5 uur.  


EMB Nederland

EMB Nederland wil de kwaliteit van leven van mensen met EMB en hun netwerk verhogen. Dat doen ze door ontmoeten, informeren en belangen te behartigen.

Ga naar de website van EMB Nederland


EMG, platform

Contactpersoon

 • Christel Goossens, coördinator Platform EMG
 • E-mail: info@platformemg.nl 
 • Telefoonnummer: Tel. 06 – 15 43 85 57

Doelstelling
Het Platform EMG beoogt het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van mensen met ernstig meervoudige beperking. Dit gebeurt door uitwisseling, bundeling, vertaling en afstemming van kennis en activiteiten en het bevorderen van kennisontwikkeling. Het Platform EMG is een onafhankelijk, landelijk kennisnetwerk en ontmoetingsplaats voor en door ieder die persoonlijk of professioneel betrokken is bij mensen met een ernstig meervoudige beperking

Frequentie van bijeenkomsten 
Een à twee bijeenkomsten per jaar, diverse werkgroepen vier keer per jaar

Kijk ook op de website van het EMG platform


EVB+ (Kennisplatform) 

Contactpersoon:
Eline Roelofsen - Kennisplatform EVB+
E-mail: info@platformevbplus.nl

Doelstelling

Het Kennisplatform EVB+ is een samenwerkingsverband waarbij zorgorganisaties in heel Nederland, die zorg bieden aan mensen met EVB+, kunnen aansluiten. De missie van dit platform is om samen zorg te dragen voor een goed leven van en goede zorg aan mensen met EVB+. Het Kennisplatform EVB+ wil professionals verbinden met collega’s, familie en anderen die betrokken zijn bij het leven en de zorg aan mensen met EVB. Dit doen wij door bestaande kennis en expertise te verbinden en verder te verspreiden. En door bij te dragen aan de ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis en expertise en aan de (door)ontwikkeling van (landelijk) beleid.

Frequentie van bijeenkomsten 
Diverse bijeenkomsten (maandelijks), diverse themagroepen (vier keer per jaar) en een jaarlijks symposium. Kijk ook op de www.platformevbplus.nl


Expertisenetwerk Methodieken in de (gehandicapten)Zorg 

Contactpersoon
A. Lodder
E-mail: redactie@verstandelijkbeperkt.nl

Doelstelling
Het Expertisenetwerk Methodieken in de (gehandicapten)Zorg is een netwerk van professionals in de zorg om de uitwisseling van kennis over methodieken in de gehandicaptenzorg te verspreiden naar begeleiders en gedragskundigen. Het netwerk is onderdeel van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking.


Gedragsdeskundigen ouderen (NGO)

Contactpersoon
Arianne Uijl-Blijenberg - 's Heerenloo
E-mail: Arianne.uijl@philadelphia.nl 

Doelstelling

Het NGO is een netwerk van gedragsdeskundigen in de VG-sector die kennis delen over veroudering in deze doelgroep. 


Haptonomie, platform

Contactpersoon
Chris de Haas - Dichterbij
E-mail: c.dehaas@dichterbij.nl

Doelstelling

 • Neerzetten van haptonomie binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Uitwisselen van werkwijzen, literatuur, opleidingen en cursussen.
 • Ontwikkelen van producten.


Coalitie voor Inclusie

Contactpersoon
Paul Imthorn, coördinator Coalitie voor Inclusie
E-mail:  info@coalitievoorinclusie.nl

Doelstelling

De Coalitie voor Inclusie is een netwerk van en een platform voor mensen en partijen die samen streven naar een inclusieve samenleving. Wij willen een samenleving waarin de talenten en kwaliteiten van iedereen ertoe doen. Wij willen een samenleving waarin de omgeving zo is ingericht dat iedereen er ook toe kán doen. 

Want volgens ons heeft iedereen talenten, ongeacht beperking, en iedereen heeft een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. We zetten ons gezamenlijk in om het VN-verdrag Handicap in Nederland in te voeren. Dat doen we samen met diverse organisaties en de vele VN-ambassadeurs in het land.

Stichting Inclusie Nederland faciliteert de Coalitie voor Inclusie. Samen met de vereniging Inclusie Nederland vormen we het ‘Platform voor Inclusief Nederland!’

Frequentie van bijeenkomsten
Elk kwartaal


Integrale vroeghulp, coördinatoren (MEE) 

Contactpersoon
Yvon van Houdt- MEE NL
E-mail: info@mee.nl 

Doelstelling
Nederland telt ongeveer 40 netwerken Integrale Vroeghulp, die samen een landelijk dekkend geheel vormen. In deze netwerken werken diverse zorginstellingen samen met het doel problemen bij kinderen vroegtijdig te ontdekken, en het kind en de ouders goed gecoördineerd hulp te bieden. Hierdoor worden voor ouders en kinderen veel problemen voorkomen, en worden onnodige kosten voor de samenleving bespaard.
De coördinatie van de integrale vroeghulp is toegewezen aan de MEE-organisaties; elk netwerk heeft hiervoor een eigen coördinator. 


Kenniskring kennisbeleid 

Contactpersoon
Hilair Balsters - Vilans
E-mail: h.balsters@vilans.nl

Doelstellling
Portefeuillehouders kennisbeleid beter toerusten in het managen van kennis binnen de eigen organisatie en tussen organisaties onderling. We bieden de mogelijkheid om ervaringen in het vormgeven en uitvoeren van een intern kennisbeleid uit te wisselen en te delen. Ook reiken we kennis en vaardigheden op het gebied van kennismanagement aan.

Portefeuillehouders zijn bijvoorbeeld bestuurders, directeuren/managers, directiesecretarissen, onderzoekscoördinatoren, kwaliteitscoördinatoren en opleidingsfunctionarissen die actief betrokken zijn bij de uitvoering van het kennisbeleid binnen hun instelling en daarbij een aansturende rol hebben.


Kwaliteit, platform 

Contactpersoon
Janneke Stegink - Leren en veranderen
E-mail: j.stegink@vilans.nl

Inge Redeker - Leren en veranderen
E-mail: i.redeker@vilans.nl 

Doelstelling 
Kennis en ervaring uitwisselen aan de hand van actuele ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg.

Frequentie van bijeenkomsten 
Drie grotere bijeenkomsten en enkele korte ontmoetingen per jaar, deels online en deels in Utrecht. 


Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling (LNEO)

Contactpersonen
Jolanda Vonk: jvonk@oro.nl
Ad van den Broek: advandenbroek@fortior.info

Doelstelling
Het Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling vormt een schakel voor uitwisseling van kennis over emotionele ontwikkeling tussen begeleiders en gedragskundigen. Het netwerk wil de diagnostiek, begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren.

LVB Twente, expertisenetwerk

Contactpersonen
Bonita Liefers: b.liefers@meesamen.nl
Rachel Groot: r.groot@aveleijn.nl

Doelstelling
Hiaten in de zorg voor mensen met een Licht verstandelijke beperking (LVB) oplossen door meer samenhang te creëren tussen alle organisaties en personen met kennis, expertise en/of raakvlakken met deze doelgroep.

Lees meer op de LinkedInpagina van Expertisenetwerk LVB Twente


Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder

Contactpersoon
Hilair Balsters - Vilans
E-mail: h.balsters@vilans.nl

Doelstelling
In dit Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder wordt onderzoek gefinancierd om de zorg en ondersteuning van mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking te verbeteren. Een tweede doel is om de onderzoeks- en implementatie-infrastructuur in Nederland duurzaam te versterken en te verankeren. Lees meer over het Nationaal Programma Gehandicapten: Gewoon Bijzonder.


Ouderschap en kinderwens, werkgezelschap

Contactpersoon

Tamara Streng - Vilans
E-mail: t.streng@vilans.nl 

Doelstelling 
Bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde begeleiding van de kinderwens van mensen met een verstandelijke beperking en van de gezinnen die door hen worden gevormd. Maatschappelijk verantwoord houdt in dat begeleiders rekening houden met het gelijkwaardig burgerschap en met bedreigingen voor de ontwikkeling van kinderen van één of twee verstandelijk beperkte ouders. Omdat mensen met een verstandelijke beperking vaak in een achterstandspositie zitten, willen we zoveel mogelijk hun eigen vermogens ondersteunen zonder voorbij te gaan aan de belangen van hun kind(eren).

Door wetenschappelijk onderzoek willen we de kennis vergroten over de kansen en bedreigingen van succesvol ouderschap. We dragen bij aan de verspreiding van deze kennis en willen zo het maatschappelijk debat stimuleren. Lees meer over kinderwens en ouderschap 

Het werkgezelschap is een samenwerkingsverband tussen organisaties die zich aan dit doel committeren en eraan willen bijdragen.

Aangesloten organisaties

 • ‘s Heeren Loo
 • ASVZ
 • Cordaan
 • Amerpoort
 • Philadelphia
 • SDW Zorg
 • Dichterbij
 • Middin
 • Amarant
 • William Schrikker Groep
 • AW VU/'s Heeren Loo (Viveon)
 • VGN
 • Vilans
 • Sien, werkgroep KVBO
 • Gemiva

Frequentie van bijeenkomsten
Ongeveer drie keer per jaar


Palliatieve zorg, werkgroep

Contactpersoon
Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
E-mail: info@agora.nl

Stichting Agora coördineert deze werkgroep. VGZ-instellingen (vanuit verschillende disciplines) en vertegenwoordigers van de VIKC (Vereniging Integrale KankerCentra), V&VN, VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) en KansPlus nemen deel aan de werkgroep.

Doelstelling
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wil nog wel eens onderbelicht blijven. Om specifieke zorgbehoefte nen morele problematiek in beeld te brengen bestaat deze groep, door Agora gecoördineerd.

Richtlijn

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Artikel

'Je mag naar mama toe'

Frequentie van bijeenkomsten
De werkgroep komt twee keer per jaar bij elkaar.

Meer informatie en downloaden van de materialen op de website van Agora


Platform Sociale netwerken

Contactpersoon: Inge Redeker

Doelstelling 
Meer kennis (theoretische en praktische) verzamelen en verspreiden over het thema sociale netwerken (en mensen met een verstandelijke handicap). Lees meer over Platform Sociale netwerken.

Dit moet ertoe bijdragen dat:

 • mensen met een verstandelijke handicap op een goede manier en met een goede ondersteuning in de samenleving kunnen wonen en werken;
 • professionals beter toegerust worden om cliënten hierbij te begeleiden;
 • het natuurlijk netwerk op een goeie manier wordt ingeschakeld bij het leven in de samenleving;
 • instellingen nadrukkelijk zoeken naar de bronnen die in de samenleving aanwezig zijn;
 • zorgorganisaties gaan samenwerken met andere organisaties en bereid zijn hun ondersteuning anders te gaan organiseren;
 • instellingen voortdurend werken aan het verbeteren van de randvoorwaarden bij het deelnemen aan de samenleving van mensen met een handicap.

Frequentie van bijeenkomsten
Drie tot vier keer per jaar.

VG & Verslaving, expertisenetwerk 

Contactpersoon:  Annet Sol

Het expertisenetwerk VG & Verslaving is een samenwerking tussen Alliade, De Zijlen, Trajectum en VNN. Het doel van deze samenwerking is om elkaar handvatten en ondersteuning te bieden bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek.

Werken en leren, samen bouwen aan

Contactpersoon:

Doelstelling:
De Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) is een netwerk van 15 Utrechtse organisaties in de gehandicaptenzorg die samen werken aan uitdagingen en ideeën uitwisselen.