Naar hoofdinhoud Naar footer

Geleerde lessen van Koraal bij de implementatie van nachtzorgdomotica

Cliënten zo goed mogelijk ondersteunen, zodat ze zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Daar staat Koraal voor. Samen met de cliënt en verwanten denkt de organisatie niet vanuit beperkingen, maar vanuit mogelijkheden. Vanuit dit ideaal begon Koraal met behulp van de Innovatie-impuls haar pilottraject in regio Parkstad. De organisatie heeft de wens om met de inzet van zorgdomotica cliënten optimale woongenot, veiligheid, privacy en een zo zelfstandig mogelijk leven te bieden. Nu anderhalf jaar later kijken we wat de pilot Koraal heeft opgeleverd.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Bij de start bereidde Koraal de pilot voor de inzet van zorgdomotica in de nachtsituatie bij een aantal woningen in Kerkrade zorgvuldig voor. Denk hierbij aan het opstellen van een visie en het verkennen van de technische mogelijkheden en het bespreken van de kansen, mogelijkheden, risico’s en zorgen. Maar vooral ook aan het uitwerken van een plan van aanpak in samenspraak met zorgmedewerkers en regiebehandelaren, waarbij optimale participatie van cliënten en hun verwanten een centrale rol heeft.

Interview

Nieuwsgierig naar het achterliggende verhaal van Koraal? Lees het interview met geneesheer-directeur en Wzd-functionaris Rachele Arends: ‘Gericht nachtelijk toezicht versterkt privacy en eigen regie van bewoners.’

Lees het interview

Driehoeksgesprekken

Begin 2021 zette Koraal haar eerste stappen in de praktijk. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de zogenoemde driehoeksgesprekken, waarbij cliënten, verwanten, zorgmedewerkers en regiebehandelaren van de betrokken woningen in Kerkrade met elkaar om tafel gingen om gezamenlijke behoeften, wensen en mogelijkheden van cliënten te verkennen om vervolgens de inzet van zorgdomotica in de nachtzorg, gericht af te stemmen op de hulpvragen en ontwikkelkansen van cliënten. Vanzelfsprekend staan in een dergelijk gesprek onderwerpen als veiligheid, eigen regie, optimale bewegingsvrijheid en privacy centraal. 

Waardevolle informatie en inzichten

Het toetsen van de zorgvuldig voorbereide stappen in de praktijk heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Een mooie opsomming van waardevolle informatie en inzichten:

 • Medewerkers van uiteenlopende disciplines vroegtijdig betrekken loont
  Het betrekken van medewerkers vanuit uiteenlopende disciplines, zoals nachtzorgmedewerkers heeft ervoor gezorgd dat de implementatie van de zorgdomotica doordacht en in samenhang kon worden uitgevoerd, waarbij de verschillende deelstappen continu zijn afgestemd op de opgedane inzichten
 • Een concept gespreksleidraad helpt bij driehoeksgesprekken
  Regiebehandelaren en de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) hebben een concept gespreksleidraad opgesteld voor de driehoeksgesprekken. Deze leidraad biedt toegevoegde waarde. De leidraad geeft sturing en legt de  focus in het gesprek op het verdiepen van de hulpvraag van de cliënt  (zowel ontwikkelmogelijkheden als risico’s). Met de hulpvraag als uitgangspunt, is vervolgens gekeken op welke wijze de inzet van zorgdomotica, optimale ondersteuning biedt aan cliënten én medewerkers.
 • Een driehoeksgesprek stimuleert participatie en meedenken
  De participatie van cliënten en verwanten in de driehoeksgesprekken bleek een geschikte manier om de nieuwe visie uit te leggen en participatie en meedenken te stimuleren.
 • Denken en handelen omzetten naar ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor'
  Er ontstaat bewustwording op het denken en handelen van medewerkers vanuit de gedachten ‘zorgen voor cliënten’. Hierdoor ontstaat groeiruimte bij het  om denken en handelen bewust om te zetten naar ‘zorgen dat’. Vanuit dit uitgangspunt wordt ook de dialoog gevoerd met cliënten en verwanten.
 • Onderzoek
  Uit het afgeronde onderzoek is inmiddels gebleken dat medewerkers positieve verwachtingen hadden en de participatie van cliënten in het geheel proces als waardevol hebben ervaren. Cliënten en verwanten geven aan veel vertrouwen te hebben in het handelen van medewerkers.

Zowel cliënten, verwanten als medewerkers hebben aangegeven de driehoeksgesprekken als zeer waardevol te hebben ervaren. De daadwerkelijke uitvoering van het optimaal laten participeren van cliënten en verwanten heeft in de praktijk veel leerpunten opgeleverd en worden meegenomen in het vervolgtraject.

Uit onderzoek blijkt tevens dat cliënten en medewerkers zich meer bewust zijn van de betekenis van privacy en eigen regie. Door de inzet van zorgdomotica op maat, is gebleken dat cliënten in kleine stapjes en in bescherming zelfstandigheid, eigen regie en privacy uitbreiden.

Alle opbrengsten en inzichten

Wil je alle opbrengsten en inzichten zien?
Download dan 'Introductie zorgtechnologie binnen Koraal' (pdf)

Hoe gaat Koraal nu verder?

De komende periode wordt intensief aandacht geschonken aan het borgen van de nieuwe werkwijze op de pilotlocatie, denk hierbij aan het uitvoeren,  opvolgen en waar nodig bijstellen van de uitvoering van de inhoudelijke maatwerkafspraken per cliënt, gekoppeld aan de zorgplancyclus. Tevens zal er ook aandacht zijn van de faciliterende technische processen rondom de inzet van zorgdomotica.

De geleerde lessen van de pilot worden in de komende periode gebundeld en samen met cliënten, verwanten en medewerkers verwerkt in een plan van aanpak voor de implementatie van de zorgdomotica voor de overige woningen van Koraal regio Parkstad, locatie Op de Bies.

Lees meer

Downloads

Deel deze pagina via: