Toon zoekbalkToon menu

Start bijzonder project: In voor beter, leven in vrijheid 09/04/2014

Met de ondertekening van de deelnameovereenkomst gaven bestuurders van de deelnemende zorgorganisaties dinsdagavond 8 april 2014 het startschot aan ‘In voor beter, leven in vrijheid’.

Zeven organisaties doen mee aan het traject om optimale vrijheid te bieden aan mensen die zorg en ondersteuning krijgen van een ouderen- of gehandicaptenorganisatie. Het ministerie van VWS is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma, Vilans begeleidt de opzet, uitvoering en verantwoording van de resultaten.

Visie op vrijheid

De belangstelling rond leven in vrijheid vanuit organisaties in de langdurende zorg is groot en onderstreept de behoefte van het veld aan kennis en handvatten rond vernieuwing en verbetering op dit thema. Er is al veel verbeterd op het gebied van terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen, toch zijn er verbeterpunten. Het traject brengt een brede visie op vrijheid van de hele organisatie in de praktijk. Deze visie moet congruent en consequent invulling krijgen in alle lagen van de organisatie: van de raad van bestuur tot de receptionist, van de vrijwilliger tot de behandelaar. De deelnemende organisatie realiseert in 12 maanden een duurzame verandering waarin de behoeften en wensen van de cliënt rond het thema leven in vrijheid centraal staan. Professionals krijgen inzicht in afwegingen, dilemma’s, alternatieven en handelingsmogelijkheden om cliëntgerichte zorg op een vrijere manier vorm te geven. Zij staan daarbij náást de cliënt en diens familie of netwerk en richten de zorg en ondersteuning in vanuit zijn perspectief en behoeften.

Coaches en masterclasses

Jennie Mast, projectleider van ‘In voor beter, leven in vrijheid’: "Elke organisatie krijgt een traject op maat dat aansluit bij de eigen keuzes en strategie. Een coach adviseert en ondersteunt een projectteam uit de organisatie om een organisatiebrede verandering op gang te brengen of verder te brengen. Gezamenlijk bepalen ze hoe dit het beste kan gebeuren op de verschillende niveaus in de organisatie. Daarnaast ontmoeten de deelnemers elkaar in masterclasses waar ze leren van elkaar, elkaar inspireren, en tips en tools aangereikt krijgen. Deelnemende organisaties vervullen met dit project een voorbeeldfunctie voor de hele sector." Henk Nies, lid raad van bestuur van Vilans, beschreef dinsdag de transitie die gaande is over het denken over gezondheid en eigen regie van de cliënt. Nies: "Deze ontwikkeling biedt ruimte voor professionals om samen met de cliënt op te trekken en met elkaar te werken aan veiligheid, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven."

VWS Actieprogramma

Drs. Cees van der Burg, directeur generaal Langdurige zorg van het ministerie van VWS schetste de hoofdlijnen van het overheidsbeleid rond het wetsvoorstel Zorg en Dwang en de verwachtingen van de overheid over het project ‘In voor beter, leven in vrijheid’. "Het is een bijzonder onderwerp, waarin ruimte en risico's een rol spelen, net als bij de hervormingen in de langdurende zorg", aldus Van der Burg. Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat de bestuurders dit thema oppakken.

Resultaat zichtbaar voor sector

Laten zien wat nodig is om cliëntgericht te werken met zoveel mogelijk ruimte voor vrijheid, dat is de ambitie van het project. Resultaten en goede voorbeelden worden breed toegankelijk gemaakt. Deze zullen beschikbaar komen gedurende of na afloop van het project middels bijvoorbeeld een toolkit, filmpjes of een app. Het project sluit af met een grote openbare slotconferentie in 2015.

Meer informatie

Meer informatie of heb je vragen?