Toon zoekbalkToon menu

Plannen Prinsjesdag: Meer ruimte, maar geen oplossing voor 'systeemdwang' 22/09/2016

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet zich richt op de verbetering en vernieuwing van de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen. Hiervoor worden vooral al ingezette trajecten, zoals de kwaliteitsagenda en versterking van de positie van cliënten benut.

Er werd veel gepraat over het eigen risico in de Zorgverzekeringswet, terwijl bijvoorbeeld ook de eigen bijdragen in de Wmo een belangrijk issue zijn.

Prinsjesdagstukken gehandicaptenzorg

We hebben de meest opvallende en belangrijkste maatregelen van het kabinet voor de gehandicaptenzorg op een rijtje gezet:

  • De belangrijkste maatregel is het al eerder aangekondigde schrappen van de bezuiniging van € 500 miljoen in de Wlz vanaf 2017.
  • Ook de tariefskorting care 2017 (€ 45 miljoen) is teruggedraaid.
  • Daarnaast stelt het kabinet extra geld ter beschikking om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. Het gaat om de € 226 miljoen, die per 2017 bij de Wmo en Jeugdwet worden weggehaald omdat meer cliënten in de Wlz zijn gekomen/gebleven dan bij de decentralisatie werd verwacht. Naar verwachting wordt dit deels voor PGB en deels voor zorg in natura ingezet.
  • De toename van elektronische informatieuitwisseling in de zorg en de groei in het gebruik van eHealth-toepassingen vragen om een veilige en betrouwbare authenticatie door patiënten en door zorgverleners. Het kabinet stelt hiervoor in 2017 zorgbreed € 5,9 miljoen middelen beschikbaar.

Nationaal Programma Gehandicaptenzorg

Het Nationaal Programma Gehandicaptenzorg ‘Gewoon Bijzonder’ wordt volgens planning uitgebreid naar het sociaal domein. Helaas worden er geen extra middelen ter beschikking gesteld en ontbreekt een passend budget om de uitbereiding mogelijk te maken.

Voor het actieprogramma 'Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg', was in eerste instantie voor de periode 2016–2018 een bedrag van € 13,2 miljoen vrijgemaakt. Voor de verbetering van de kwaliteit in de gehandicaptenzorg komt daarnaast tot 2022 jaarlijks € 5,8 miljoen beschikbaar.

Ook worden subsidies verstrekt aan patiënten- en gehandicaptenzorgorganisaties, zodat kennis en ervaringen van cliënten optimaal worden benut.

Minder regels, meer tijd voor de zorg

VWS wil meer ruimte voor professionals: minder regels, meer tijd voor de zorg. De VGN pleit hier al lang voor, omdat kwaliteit wordt gemaakt in de relatie tussen de cliënt en de professional.

VN-Verdrag

Het VN-verdrag voor mensen met een beperking wordt traag geïmplementeerd. Het kabinet geeft aan pas voor het kerstreces met een overzicht van de stand van zaken te komen.

Werkgeverszaken

Verhoging minimumjeugdloon
Volgend jaar wil het kabinet toewerken naar een verhoging van het minimumjeugd­loon. Dit is positief voor jongeren die na het Voortgezet Speciaal Onderwijs gaan werken. Dit lost het probleem van jongeren onder de 21 jaar zonder werk echter niet op.

Innovatie beroepen en opleidingen

Volgend jaar staat de samenwerking tussen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt centraal. Dat is nodig om het huidige en toekomstige personeel optimaal voor te bereiden op de eisen die nu en in de toekomst aan de zorg worden gesteld. Aanpassing van bestaande beroepen, experimenteren met nieuwe zorgberoepen en taakherschikking tussen beroepen spelen daarbij een belangrijke rol. De VGN is actief bij deze ontwikkeling betrokken.

Meer beschut werk

De realisatie van beschutte werkplekken door gemeenten komt moeizaam van de grond, terwijl de gemeenten hiervoor vanaf de invoering van de Participatiewet wel middelen ontvangen. Om het creëren van beschutte werkplekken te stimuleren stelt het kabinet voor de jaren 2016–2020 extra middelen van in totaal € 100 miljoen beschikbaar.

Onderwijs

Vanwege de invoering van het sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs groeit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vanaf 2017. In 2017 worden deze extra gelden geherinvesteerd in gelijke kansen (toegankelijkheid) en kwaliteitsverbetering. Omdat de begroting ook na de kabinetsperiode nog fors doorgroeit, zal het ook een belangrijk verkiezingsitem worden.

Extra investeringen in gelijke kansen en toegankelijkheid in 2017

  • Gratis openbaar vervoer, ook mbo-studenten onder de 18 jaar.
  • € 25 miljoen voor gelijke kansen wordt nader ingevuld in overleg met een op te zetten 'Gelijke Kansen Alliantie'.
  • € 10 miljoen gaat naar een structurele oplossing voor mbo-leerlingen van wie de ouders de schoolkosten niet kunnen betalen.   

In totaal is in de begroting 2017 € 200 miljoen beschikbaar voor beter onderwijs. Veel moet nog worden ingevuld en behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer.

Bron: de VGN

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.