Toon zoekbalkToon menu

Verstandelijke beperking

Pilot Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren 10/08/2017

Bij Stichting Zuidwester draaide onlangs een pilot om te bekijken of het mogelijk is om medewerkers grotere arbeidscontracten aan te bieden op basis van de cliëntvraag en het zorgplan.

Zuidwester-stichting-zorgplan-arbeidscontract-arbeidstijden-rooster-roosteren-zelfkennis-zelfbewustzijn

Zuidwester is één van de vier organisaties die deelnemen aan het Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren. De pilot loopt tot eind september. Dan volgt er een afsluitende bijeenkomst en publicatie.

Stichting Zuidwester

Stichting Zuidwester zet zich in voor kwetsbare burgers. Er wordt ondersteuning gegeven op het gebied van eigen leven, wonen, dagbesteding, werk, individuele begeleiding en behandeling. Daarbij ligt de focus op het stimuleren van de mogelijkheden van ieder mens, waaronder zelfbewustzijn, zelfkennis, respect voor persoonlijke wensen en belangen en samenwerking.

Zuidwester wil verantwoordelijkheden lager in de organisatie neerleggen bij zelfverantwoordelijke teams, waardoor professionals meer regelruimte dichtbij de cliënt krijgen, meer tevredenheid over hun rooster en meer regie over hun eigen loopbaan.

Terugblik op de pilot

Projectmanager Caroline Filius geeft aan dat er op dit moment wordt gekeken op welke wijze het mogelijk is om de verbeterpunten te bepalen.

“Na een succesvolle pilot in de regio Zeeland zijn we in februari gestart met de verdere uitrol van Capaciteit- & Roostermanagement binnen de volgende 52 teams. Per team zijn er acht sessies gepland, waarin onder andere de cliëntagenda, het teamontwikkelplan en het basisrooster aan bod komen. In mei hebben we een tussentijdse evaluatie gehouden. Dat was best confronterend: bijna de helft van de teams is (tijdelijk) gestopt, en ook trainers geven aan moeite te hebben het programma met de teams te doorlopen. We blijken meer dan acht sessies per team nodig te hebben en er is een budgetoverschrijding.”

Waardevolle opbrengsten

De pilot heeft in beeld gebracht waar de pijnpunten zitten. Ook werd duidelijk dat de methode die ze hanteren goed is en ruimte biedt voor dialoog. Teams krijgen inzicht in en regie op de kostenstructuur en mogelijke intervenDe methode die we hanteren is goed, de sessies bieden ruimte voor dialoog, teams krijgen inzicht in en regie op de kostenstructuur en mogelijke interventies, én dit zorgt voor meer zelfverantwoordelijkheid.

“De pilot zet bijvoorbeeld druk op ieders agenda, niet alle teams zijn klaar voor Capaciteit- en Roostermanagement en trainers blijken meer tijd nodig te hebben om te leren. Het belangrijkste punt bleek echter eigenaarschap: Capaciteit- & Roostermanagement werd gezien als een cursus in plaats van een veranderingsproces en daarnaast als iets wat van bovenaf opgelegd is.”

Hulp van externe adviseur

Externe adviseur Johan Last heeft ook meegekeken met de pilot. De volgende punten zijn belangrijk, namelijk:

  • het in kaart brengen van wat de cliënt nodig heeft
  • het vertalen van de inhoud naar de noodzakelijke ondersteuning
  • om de mogelijkheden voor betere zorg te realiseren moet er geschaafd worden aan de formatie

Grotere arbeidscontracten?

“De start is gemaakt. Capaciteit- & Roostermanagement biedt de mogelijkheid op kostenplaatsniveau te kijken naar formatie en financiën. Daar ontstaan op papier voorzichtige mogelijkheden voor variëteit in contracten, maar dat is nog op kleine schaal. Door samen met medewerkers naar formatie en financiën te kijken zien zij wel goed wat vanuit de cliëntvraag daadwerkelijk aan formatie aanwezig zou moeten zijn. En dat faciliteert een dialoog. Waar we nog mee aan de slag gaan is het onderzoeken van combinatiemogelijkheden. Bijvoorbeeld om medewerkers met een vast contract ook nog flexibele uren te bieden voor op meerdere locaties.”

De Ondernemingsraad van Zuidwester is positief over de verdere uitrol van Capaciteit- en Roostermanagement binnen Zuidwester. Voorwaarde is wel dat de invoering onder andere tot gevolg heeft dat:

  • medewerkers meer regie hebben op het tot stand komen van de roosters;
  • er roosters ontstaan waarbij er meer rekening gehouden wordt met de balans tussen werk en privé;
  • de nieuwe roosters evenwichtig zijn en dat er rekening gehouden wordt met de gezondheid van medewerkers;
  • de uitbreiding van aantal grotere contracten mogelijk wordt;
  • de nieuwe roosters voldoen aan de CAO en wet- en regelgeving op het gebied van arbeids- en rusttijden.