Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Interview met organisaties van het leernetwerk Ouderen in het Vizier 31/01/2018

Verschillende organisaties gaan aan de slag met onderstaande vraagstukken in het leernetwerk Ouderen in het Vizier.

Severinus

serverius-leernetwerk-oud-vizier-leernetwerk‘Hoe maken we onze medewerkers bewust van de specifieke problemen die het ouder worden met zich meebrengt?’

Judith Willink, Marieke van den Broek en Heidy du Floo: Bij Severinus gaan we aan de slag met de volgende doelstelling: “over 1 jaar zijn alle medewerkers van vier woonhuizen en een dagbestedingslocatie zich bewust van de specifieke problemen die het ouder worden met zich mee kan brengen bij cliënten; ze zijn in staat om deze te herkennen en te erkennen. Daarnaast zijn ze in staat om de hulpvraag van de cliënt te formuleren op dit vlak”.

De afgelopen tijd hebben we een werkgroep samengesteld die bestaat uit een gedragskundige, een consulent en een teamleider. Daarnaast hebben we lijntjes met managers wonen en dagbesteding om met ons mee te denken. Momenteel zijn we vooral nog aan het nadenken over hoe we het plan willen gaan uitrollen en wat er allemaal mee samen hangt. We hopen dat onze acties er voor zorgen dat er meer aandacht komt voor visie, kennis en kunde op het gebied van veroudering, met name in onze woningen en dagbestedinglocaties. We kijken samen met ons expertiseteam ouderen hoe we deze inzichten kunnen delen met de werkvloer.

Stichting Philadelphia Zorg

philadelphia-ouderen-oud-vizier-leernetwerk‘Hoe ga je om met overplaatsing van de oudere cliënt?’

Elke Weidner; Wij richten ons op het vraagstuk ‘Overplaatsing van de oudere cliënt’(dit is een voorlopige werktitel). Onze motivatie hiervoor is dat het verhuizen van de oudere cliënt naar een andere, woonlocatie of zorginstelling in de dagelijkse zorg als een dilemma kan worden ervaren. Er spelen vragen zoals:

 • Wanneer is het goede moment om een oudere cliënt te laten verhuizen?
 • Waar moet je aan denken om dit goed te laten verlopen?
 • Welke wensen hebben cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders?

We voeren gesprekken met betrokken partijen in het primaire proces (cliënten, vertegenwoordigers, begeleiders, locatiemanagers, gedragsdeskundigen). De eerste verkennende gesprekken zijn reeds gedaan.
Onze wens is dat we ervaringen, wensen, tips & tops en kennis met betrekking tot het onderwerp bundelen in een overzichtelijke, goed leesbare handreiking die door alle partijen in het primaire proces gebruikt kan worden. 

Aveleijn

avelijn-ouderen-vizier-leernetwerk-gewoon-bijzonder‘Wat zijn de knelpunten en beschikbare hulpmiddelen rondom het thema palliatieve zorg?’

Anne Marie Lohuis; Bij Aveleijn gaan we komende tijd aan de slag met het thema palliatieve zorg. Dit thema komt voort uit één van onze ondersteuningsbeloftes aan de ouder wordende cliënt. Deze luidt:
“Wij praten met jou over jouw wensen in de laatste levensfase en bieden verzachting of verlichting als er sprake is van ongeneeslijke ziek zijn. Waardig sterven is een zeer persoonlijke keuze, er is niet één beste manier. Wij begeleiden jou en jouw netwerk hierbij door te informeren, adviseren en ondersteunen.”

Wij hebben verschillende werkconferenties georganiseerd om vraagstukken en dilemma’s rondom palliatieve zorg uit de praktijk op te halen. Op basis hiervan hebben we een boom geschetst met de verschillende fasen van palliatieve zorg met daarin ervaren knelpunten en al beschikbare hulpmiddelen. De knelpunten zijn geprioriteerd en vertaald naar acties. De belangrijkste vervolgstappen richten zich op een eenduidig besluit ten aanzien van het startpunt van de palliatieve fase en het onderzoeken wat de lijst Zorgpad stervensfase (IKNL) voor ons kan betekenen. Hiermee hopen we te bereiken dat er een duidelijke visie is over wat belangrijk is in een palliatief proces.

Daarnaast willen we bijdragen aan betere communicatie, afstemming en samenwerking van betrokkenen. Door stapsgewijs ervaren knelpunten op te pakken hopen we steeds meer kennis en kunde te ontwikkelen ten aanzien van onze belofte in specifieke situaties.

Van Boeijen

‘Wat kunnen wij met het onderwerp palliatieve zorg binnen van Boeijen?’

Henk Woltjer: Bij Van Boeijen willen wij ons bezig houden met het onderwerp palliatieve zorg. Waarbij de focus ligt op twee onderdelen:

 • Het onderzoeken van de wensen van twee teams, die als doelgroep hebben ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking: wat willen zij als eerste concreet ontwikkeld hebben t.a.v. palliatieve zorg
 • Het vormgeven van een daadwerkelijk product

De actie die reeds heeft plaatsgevonden dat er een inventarisatie bij beide teams is geweest. Op dit moment is nog niet helemaal helder wat er concreet moet worden ontwikkeld, dat gaat eind januari maand duidelijk worden.

Dichterbij

dichterbij-gehandicaptensector-gehandicaptenzorg-ouderen-vizier‘Hoe maken we onbewust onbekwame medewerkers bewust (on)bekwaam?’

Ingrid Oude Luttikhuis; Medewerkers zijn zich er veelal niet van bewust dat ze ‘iets’ niet weten of kunnen met betrekking tot de ondersteuning van oudere cliënten. Met dit project willen we bereiken dat medewerkers weten welke kennis ze nog kunnen ontwikkelen om passende ondersteuning/ begeleiding te bieden aan oudere cliënten met een verstandelijke beperking. We willen dit bereiken middels een QuickScan. Dit is een korte online vragenlijst waarmee duidelijk wordt wat de kennis van de medewerker is en waar nog hiaten in kennis zijn. Zo wordt de medewerker zich bewust van het eigen kennisniveau. Op basis van de uitslag krijgt de medewerker diverse leeractiviteiten aangeboden die aansluiten bij zijn / haar kennisbehoefte.
 
De concept versie QuickScan “Test jezelf” is momenteel gereed. Daarnaast werken we aan een plan van aanpak (doelen, verantwoordelijkheden, afspraken m.b.t. technisch bouwen van de QuickScan, testen in een pilotgroep, tijdsplanning, e.d.) om de QuickScan te implementeren. We stellen als doel dat 50% (exacte aantal gaan we nog bepalen) van de medewerkers in het primair proces, die werken met oudere cliënt(en), aan het einde van 2018 de QuickScan ingevuld heeft en een advies krijgt wat betreft passende leeractiviteiten.

Sherpa

‘Een schatkist vol leven; hoe krijg je meer aandacht voor het levensverhaal van de cliënt?’

sherpa-gehandicaptensector-leernetwerk-ouderen-vizierErna van Liere; In dit leernetwerk willen wij een belangrijk onderdeel van onze visie verder uitwerken en concreet vertalen naar de praktijk. In het zorgprogramma Senioren schrijft Sherpa dat het aansluiten bij de beleving en behoefte van de oudere cliënt een voorwaarde is voor het leveren van goede ondersteuning.

Het levensverhaal vertelt de persoonlijke levensgeschiedenis van iemand. Hoe ouder je wordt hoe meer herinneringen je hebt gemaakt. Dit zijn herinneringen die een rol spelen in je leven, die je vaak gemaakt hebben tot wat je nu bent of hoe je in het leven staat. Begeleiders die de achtergrond van ouderen met verstandelijke beperkingen kennen, hebben meer aanknopingspunten om de ondersteuningsvragen en behoeften helder te krijgen.

De komende tijd willen we bewustwording op dit onderwerp vergroten en goede voorbeelden laten zien hoe je het levensverhaal een rol geeft in de dagelijkse praktijk. De vraag die we hierbij stellen is: “Hoe kan het levensverhaal je helpen bij de dagelijkse ondersteuning?” In de afgelopen periode hebben wij ons team samenstelt en een plan van aanpak gemaakt. Aan het eind van het leernetwerk willen we goede voorbeelden hebben verzameld en deze successen delen met anderen binnen en buiten Sherpa.

's Heeren Loo

sheerenloo-ouderen-vizier-leernetwerk-oud-gelukkig‘Hoe zorg je voor een zinvolle daginvulling van de ouder wordende cliënt?’

Marloes de Ruiter; Wij gaan de komende tijd aan de slag met het onderwerp ‘zinvolle daginvulling in de woning’. Hoe kunnen we ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking begeleiden bij het invullen van hun dag, aansluitend bij hun ritmes en wensen, op een creatieve en flexibele manier? We richten ons daarbij specifiek op het concept ‘huiskamerproject’.
 
De afgelopen tijd hebben we een projectgroep ingericht. De regiegroep Ouderen van ’s Heeren Loo fungeert als opdrachtgever en als klankbord. We gaan in 2018 op twee plekken aan de slag: een locatie in Ermelo en in Vaassen. Op één plek is al een voorzichtige start gemaakt met een huiskamerproject. Ons beoogde eindresultaat is:

 1. Het concept van een huiskamerproject (kenmerken, benodigde competenties en kwaliteiten van medewerkers, randvoorwaarden) is uitgewerkt.
 2. Creatieve en flexibele arrangementen, die op vraag/ maat kunnen worden ingezet, zijn ontwikkeld
 3. Het proces voor opstarten, uitvoeren en borgen van een huiskamerproject is beschreven.

De Trans

‘Hoe maak je de aanwezige kennis over de ouder wordende cliënt breder beschikbaar?’

ouderen-vizier-gehandicaptenzorg-gewoon-bijzonder-transFeika Huiting, Saskia Okkema, Anne Jo Jutstra, Harriëtte Vierkant; We willen dat de aanwezige kennis beschikbaar is voor alle mensen die met ouderen met een verstandelijke beperking werken, zodat de zorg en ondersteuning van de cliënt verbetert. De medewerkers weten waar wat te vinden is en wie wát doet.
Het gaat om:

 1. Elkaar vinden
 2. Verbinden ( delen)
 3. Borgen

We zijn begonnen met het ‘elkaar vinden’. Door met 2 zorgcoördinatoren, een gedragskundige en een adviseur Leren Ontwikkelen bij elkaar te komen is de eerste stap gezet tot het uitwisselen van ervaringen en te beseffen hoe waardevol het is om elkaar te vinden en te verbinden. Voor ‘verbinden’ zijn we gestart met een multidisciplinair kernteam voor de doelgroep de ouder wordende cliënt. We delen ervaringen en vraagstukken die specifiek zijn voor deze doelgroep en adviseren elkaar hierover. We hebben thema’s geïnventariseerd die spelen binnen de groepen met ouder wordende cliënten. Voorbeelden van thema’s zijn dementie, palliatieve zorg, DCM, zintuigelijke achteruitgang.

Gedurende het traject willen we inventariseren met welke hulpmiddelen/methodieken/kennis we binnen De Trans werken. Ons doel is om te komen tot een soort ‘wegwijzer’ waarin alle medewerkers die met de ouder wordende cliënten werken, weten waar ze met hun vragen terecht kunnen en waar ze hun kennis ook kunnen delen. Uiteindelijk willen we kijken hoe we de aanwezige kennis en kunde kunnen borgen door middel van de borgingscyclus.

Over de leidraad

De leidraad Oud en Gelukkig geeft een overzicht van kennisproducten met betrekking tot de ondersteuning van ouderen met verstandelijke beperkingen. Met deze kennisproducten kan je de ondersteuning van cliënten verder vormgeven, onderbouwen en/of toetsen. De leidraad is zowel offline als online te gebruiken.

Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.