Naar hoofdinhoud Naar footer

Thema's/Domeinen

Gepubliceerd op: 20-02-2019

In de leidraad Oud & Gelukkig en de leidraad EMB in het vizier wordt gebruik gemaakt van acht domeinen van de kwaliteit van bestaan (thema's).

Deze thema's zijn de uitgangspunten bij het vaststellen en vormgeven van de ondersteuning. De thema's zijn te clusteren in drie hoofdfactoren: welbevinden, onafhankelijkheid en sociale participatie. Deze factoren zijn alle drie belangrijk voor de kwaliteit van bestaan.

Emotioneel, Lichamelijk, Materieel Welbevinden (welbevinden)

  • Cliënten kunnen leven in veiligheid met steun van naasten, ze kunnen zijn wie ze willen zijn en hebben een positief zelfbeeld;
  • Cliënten hebben een goede gezondheid, bij gezondheidsproblemen kunnen ze gebruik maken van goede gezondheidszorg en gezondheidszorg-voorzieningen;
  • Cliënten hebben de beschikking over primaire levensbehoeften, hebben eigen spullen, goede huisvesting en financiële zekerheid. 

Zelfbepaling en Persoonlijke Ontwikkeling (onafhankelijkheid)

  • Cliënten kunnen bepalen (eventueel samen met hun vertegenwoordigers) wat hun doelen en waarden in het leven zijn, ze mogen zelf keuzes maken;
  • Cliënten kunnen vaardigheden en competenties aanleren en verder ontwikkelen, ze hebben een voor hen zinvolle daginvulling. 

Interpersoonlijke relaties, Sociale Inclusie, Rechten (sociale participatie)

  • Cliënten geven en krijgen intimiteit en genegenheid, hebben sociale netwerken van partners, familie en vrienden die hen steunen;
  • Cliënten kunnen volwaardig deelnemen en bijdragen aan de samenleving, zowel in wonen als in werk/dagbesteding en vrije tijdsbesteding;
  • Cliënten kunnen gebruik maken van hun burgerrechten, zoals stemrecht, recht op privacy, recht op gezondheidsscreening, recht op een gezinsleven, recht op bescherming tegen discriminatie en racisme. 

Welk domein is het belangrijkst?

In bepaalde levensfases of situaties, zijn sommige domeinen (of thema's) belangrijker dan andere. Bijvoorbeeld: voor baby’s is welbevinden van levensbelang: voldoende eten en drinken, zorgzame ouders, veilig onderdak. Later in zijn leven gaat onafhankelijkheid een steeds grotere rol spelen. Sociale participatie is voor een baby nog niet zo belangrijk, maar later in zijn leven wel.

Voor senioren zijn ook zulke prioriteringen te maken. Emotioneel en lichamelijk welbevinden zijn heel belangrijk, net zoals het behouden of versterken van zelfbepaling en interpersoonlijke relaties.

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Achtergrond

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Gewoon Bijzonder