Naar hoofdinhoud Naar footer

Ontlasten van arts VG door triage op zorgcentrale Alliade

De medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking komt steeds meer onder druk te staan. Dit komt onder andere door een tekort aan artsen VG en huisartsen. De Friese zorgorganisatie Alliade werkt met één zorgcentrale waar alle medische zorgvragen binnenkomen. Een groot deel van de vragen kan al door de triagist behandeld worden, waardoor de arts VG minder belast wordt.

Alliade biedt zowel basiszorg als gespecialiseerde zorg aan mensen met een beperking en ouderen in Friesland. Alliade begeleidt mensen met een beperking waar nodig en biedt dagbesteding, wonen en behandeling aan. Alliade heeft meer dan 300 locaties en er werken ongeveer 6000 medewerkers.

Eén zorgcentrale voor alle triagevragen

Arts verstandelijk gehandicapten (arts VG) Lida van Rijn en verpleegkundige en doktersassistente Tonia Moleman, beide werkzaam bij Alliade, waren aanwezig bij een leerkring van het programma Medisch generalistische zorg in de regio. Om de hoge druk op huisartsen te verminderen, is Alliade een aantal jaar geleden aan de slag gegaan met het stepped-careprincipe. Bij Alliade wordt voor alle medische zorgvragen, zowel overdag als tijdens de avonden, nachten en weekenden een triagist telefonisch benaderd via één algemeen nummer. De triage wordt gedaan door BIG-geregistreerde verpleegkundigen, die bij triage onder andere gebruikmaken van de NHG-triagewijzer, thuisarts.nl en apotheek.nl.  De triagist (verpleegkundig centralist) hanteert de volgende stappen in stepped care: hbo-verpleegkundige, verpleegkundig specialist (VS), basisarts, huisarts (al dan niet gecontracteerd), arts VG.  

Alle triagevragen komen binnen op de zorgcentrale in Beetsterzwaag. Op de zorgcentrale vindt overdag en ‘s avonds triage plaats door twee personen en ’s nachts zijn er zes personen aanwezig. Overdag wordt er getriageerd, worden er afspraken in gepland voor de VG, wordt ondersteuning geboden op het gebied van domotica en worden dubbelchecks op medicatie gedaan. ’s Avonds bestaat het takenpakket van de triagisten uit de triage van spoedartsen voor de VG, ouderenzorg en ouderenpsychiatrie. In de nachten wordt ook getriageerd én houden medewerkers van de Zorgcentrale uitluistersystemen in de gaten. Ze kunnen indien nodig dan de wakende wachten op het terrein/ slaapdiensten op locatie bellen, zodat zij naar de cliënt kunnen gaan die hulp nodig heeft.

Ontlasten van arts VG, óók tijdens de ANW-uren

Tijdens de avond-, nacht- en weekenduren (ANW) kunnen de triagisten een voorwacht of achterwacht inschakelen. De voorwachtpositie wordt ingevuld door een huisarts of VS en de achterwacht door een arts VG of specialist ouderengeneeskunde (SO). Daarnaast zijn een psychiater ouderenpsychiatrie​, gedragskundige, manager zorg, directeur en geestelijk verzorger consignatiedienst bereikbaar​. De triagisten kunnen bij urgente vragen de dienstdoende wacht inschakelen. Door VS’en en soms basisartsen en huisartsen voorwacht te laten zijn en de arts VG achterwacht, wil Alliade de druk op de arts VG verminderen. Dit is voor Alliade een prettige werkwijze, omdat er relatief weinig artsen VG in dienst zijn.

Nieuwe inrichting vraagt om taakherschikking

Bij de overgang naar deze nieuwe werkwijze, loopt Alliade ook tegen een aantal uitdagingen aan:

  • Verpleegkundig centralisten moesten ingewerkt worden op het inplannen van afspraken bij de VS, huisarts of arts VG.
  • Het takenpakket van werknemers verandert omdat de werkzaamheden op de zorgcentrale verschillen per dienst (dag, avond, nacht).
  • Voorheen vond de triage plaats op de locatie van de medische dienst, waardoor triagisten met vragen gemakkelijker naar ene VS of verpleegkundige konden lopen.
  • Voorheen werd de triage gedaan door de medewerkers van de front-office. Zij kenden de cliënten zelf, wat het soms makkelijker maakte om de casus te beoordelen.

Tijdens de leerkring bleek dat bij alle organisaties die zich bezighouden met triage de vraag ligt wie het beste de triage kunnen uitvoeren. Zijn dat bijvoorbeeld doktersassistenten of juist verpleegkundigen? Elke organisatie kiest hier een eigen werkwijze in. 

Meerdere betrokkenen zorgt ook voor continuïteit

Wanneer wordt gewerkt volgens stepped care, zijn dus vaak veel medewerkers betrokken bij één cliënt, wat door begeleiders niet altijd als prettig wordt ervaren. 'Aan de andere kant kan dit ook een voordeel zijn en juist continuïteit bieden: wanneer één zorgverlener op vakantie is, is een ander er vaak nog wel voor de cliënt. Het biedt een stukje follow-up en de gekoppelde zorgverleners staan wel in het dossier van de cliënt', voegt Lida van Rijn hieraan toe. Tijdens de leerkring bleek bijvoorbeeld ook dat organisaties behoefte hebben aan meer kennis om al zo laag mogelijk in de piramide van triage medewerkers in te zetten. Zo kan dan bijvoorbeeld overdag al bepaald worden waar ’s avonds mogelijk problemen ontstaan en kunnen deze overdag al opgelost worden.

Lees meer 

Medisch generalistische zorg in de regio

Deel deze pagina via: