Naar hoofdinhoud Naar footer

Deelkracht

Gepubliceerd op: 04-02-2021

Onder de naam ‘Deelkracht’ werken organisaties binnen de Zintuiglijk Gehandicaptensector (ZG) samen aan onderzoeks- en ontwikkelprojecten om de maatschappij voor mensen met zintuiglijke beperkingen toegankelijker te maken. Ervaringsdeskundigen, onderzoekers en zorgprofessionals werken in de projecten samen. Dit gebeurt in vier deelprogramma’s: doof/slechthorend, taalontwikkelingsstoornis, doofblindheid en communicatief meervoudige beperkingen.

Projecten CMB

Voor mensen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) is het belangrijk om toegang tot specialistische dienstverlening te hebben, zodat er op tijd aandacht is voor communicatie- en taalontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat mensen met CMB vroegtijdig worden herkend en verwezen worden. Het zorgaanbod hoort te passen bij de verschillen binnen de doelgroep en moet doorlopend vernieuwend en in ontwikkeling zijn. Hierdoor kunnen zij beter deelnemen aan de maatschappij.

Daarnaast kijken de projecten naar de zorg- en dienstverlening die er al is: welke methode werkt goed in de praktijk? Welke is het meest effectief? Welke is het meest duidelijk omschreven voor ouders/verzorgers? 

Zes projecten

Om in te spelen op deze verschillende onderwerpen worden in de periode 2020-2023 zes projecten uitgevoerd. Heb je na het lezen van de toelichting bij de projecten nog vragen of opmerkingen? Of wil je een bijdrage doen aan een van de projecten van Deelkracht? Neem dan contact op met Margje van der Schuit, deelprogrammaleider CMB bij Kentalis.

1. (h)Erkenning CMB

Dit project is gericht op het vaststellen van criteria waarmee bepaald kan worden hoe de doelgroep van personen met CMB er uit ziet en wie ertoe behoren. Vervolgens ontwikkelen we instrumenten waarmee personen met CMB vroegtijdig herkend en doorverwezen kunnen worden naar de best passende plek. 

Lees meer over (h)Erkenning CMB

2. Minimale Dataset CMB

Het vormgeven van een systematische manier om informatie te verzamelen over personen met CMB en de zorg- en dienstverlening die zij ontvangen. Dit om het doen van (toekomstig) onderzoek te vergemakkelijken en daarmee het aanbod van zorg- en dienstverlening verder te optimaliseren. 

Lees meer over Minimale Dataset CMB

3. Dynamisch Assessment

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een dynamische (test)methode waarmee het leerpotentieel van personen met CMB in kaart gebracht kan worden. Daarbij worden ook richtlijnen ontwikkeld over hoe dit leerpotentieel verder ondersteund en gestimuleerd kan worden. 

Lees meer over Dynamisch Assessment

4. Werkzame elementen communicatieve behandeling

Welke behandelmethodes bestaan er in praktijk en in wetenschappelijke literatuur ten aanzien van de communicatieve ontwikkeling van personen met CMB? Binnen dit project onderzoeken we welke elementen van deze methodes het meest doeltreffend zijn en op welke manier deze ingezet kunnen worden in de zorg- en dienstverlening aan mensen met CMB.

Lees meer over Werkzame elementen communicatieve behandeling

5. Persoonlijk Welbevinden Profiel

Wat is welbevinden? Wat betekent welbevinden voor personen met CMB? Hoe kun je als begeleider zien of iemand zich goed en gelukkig voelt? In dit project proberen we antwoord te vinden op deze en andere vragen ten aanzien van het ervaren van welbevinden van personen met CMB. Dit doen we door nauw samen te werken met personen met CMB en het netwerk dat om hen heen staat. Uiteindelijk willen we een product ontwikkelen dat als doel heeft het welbevinden van personen met CMB te verbeteren.   

Lees meer over Persoonlijk Welbevinden Profiel

6. Voorlichting & Kennisoverdracht

De ondersteuning van mensen met CMB vraagt om specifieke kennis en deskundigheid. Een CMB heeft invloed op alle gebieden in het leven en op de participatie in de samenleving. Voor mensen met CMB is het daarom belangrijk dat de ZG-expertise niet alleen binnen de ZG-instellingen aanwezig is, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld binnen het sociale netwerk van de persoon met CMB, artsen, begeleiders en behandelaren in de VG-zorg of het sociaal domein. Het doel van dit project is om via voorlichting en kennisoverdracht bekendheid en bewustzijn over (het leven met) een CMB te vergroten door kennis te delen en over te dragen.

Lees meer over Voorlichting & Kennisoverdracht