Toon zoekbalkToon menu

Nieuwe handreikingen voor vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking 05/03/2015

Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft onlangs twee handreikingen uitgegeven die gaan over vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking.

Handreikingen LVB

Als een kind functioneert op het niveau van een LVB is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat tijdig de juiste hulp geboden kan worden en emotionele problemen en gedragsproblemen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Handreiking Vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking

De eerste publicatie is de ‘Handreiking Vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking’. Deze is geschreven in opdracht van het Netwerk Gewoon Meedoen. Een subsidie hiervoor is ontvangen door ZonMw. De Handreiking is bedoeld voor professionals in de nulde en eerste lijn in onder meer Centra voor Jeugd en Gezin, de jeugdgezondheidszorg, de voorschoolse opvang, het welzijnswerk en op school.

Beschikbaarheid handreiking
De handreiking is digitaal beschikbaar en beschrijft mogelijkheden voor vroegsignalering van een LVB. In de bijlage van de handreiking staat weergegeven welke diagnostische hulpmiddelen / screeningsinstrumenten gebruikt kunnen worden door welke groepen professionals. De 'Handreiking vroegsignalering van een LVB' is te downloaden via de website van Landelijk Kenniscentrum LVB (externe link).

Screeningsinstrument LVB bij kinderen

De tweede publicatie gaat over het signaleren van een LVB bij kinderen in groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs. Hiervoor is de Schaal Adaptief Functioneren (SAF) ontwikkeld. De SAF is een screeningsinstrument dat gebruikt kan worden door leerkrachten. Als een leerling een lage score behaalt op de SAF, duidt dit op een risico voor het functioneren op het niveau van een LVB. Het is dan belangrijk om nader onderzoek te doen naar waarom een leerling op dat niveau functioneert.

Verklarend onderzoek met VALT
Is er sprake van een algemene (gegeneraliseerde) achterstand of zijn er specifieke factoren die deze achterstand kunnen verklaren? Zoals een verminderd concentratievermogen / aandacht of problemen met het verwerken van informatie? Zicht op dergelijke verklaringen kan aanwijzingen geven voor gerichte stimulering van die gebieden waarop de leerling achterblijft. Voor dit verklarende onderzoek is de Verkorte Adaptief Leervermogen Test (VALT) ontwikkeld. De VALT is een verzamelnaam voor 12 subtesten van drie intelligentietests, die deze specifieke factoren in kaart brengen.

Handreiking Signalering van kinderen die functioneren op het niveau van een LVB
In de handreiking ‘Signalering van kinderen die functioneren op het niveau van een LVB in het basisonderwijs’ staat het praktisch gebruik van deze instrumenten (door leerkrachten, interne begeleiders, orthopedagogen en psychologen die werkzaam zijn in het onderwijs) centraal. De instrumenten zelf en de afnameprocedure zijn daarom uitgebreid beschreven.
Het volledige nieuwsbericht, inclusief links naar de handreiking, de SAF zelf en het onderzoeksrapport naar de SAF, vind je op de website van Landelijk Kenniscentrum LVB (externe link).

> Ga naar cliëntgroep Licht verstandelijke beperking