Toon zoekbalkToon menu

Kabinet stelt onderzoek in naar geweld in jeugdzorg 26/05/2016

Verder onderzoek naar geweld in de jeugdzorg is zowel haalbaar als zinvol. Dat concludeert de commissie de Winter in het vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg  van 1945 tot heden. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hebben de resultaten van het vooronderzoek vandaag in ontvangst genomen. Beide bewindspersonen zijn tevreden met deze conclusie, omdat daarmee erkenning kan worden geboden aan slachtoffers.

 

verdrietDe ministers spraken hun waardering uit voor de inzet van de commissie en het vele werk dat door hen is verricht. Ze nemen het advies over van de commissie en stellen een onderzoek in naar geweld jegens minderjarigen die tussen 1945 en heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen.

Vooronderzoek

De commissie, onder leiding van hoogleraar pedagogiek Micha de Winter, heeft onderzocht of er aanwijzingen zijn die iets zeggen over schaal en aard van het geweld, welke regels er destijds bestonden, hoe het toezicht was georganiseerd en of er registraties van geweldsincidenten hebben plaatsgevonden. Daarnaast is onder meer onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid en kwaliteit van de archieven, naar internationale wetgeving op het terrein van geweld jegens minderjarigen, en naar de veranderende opvattingen in de samenleving met betrekking tot het gebruik van geweld in de opvoeding. Ook heeft de commissie bestudeerd hoe in de ons omringende landen met het geweldsprobleem is omgegaan.

Tijdens het vooronderzoek zijn er diverse aanwijzingen gevonden voor het gebruik van langdurig en ernstig geweld, gepleegd tegen minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid uit huis zijn geplaatst.  Dat beeld wordt ondersteund door berichten over geweld in inrichtingen en pleeggezinnen, die ruim 200 slachtoffers inmiddels aan de commissie hebben gestuurd.

Vervolgonderzoek

Volgens de commissie zijn er voldoende bronnen en methoden beschikbaar om op valide en betrouwbare wijze vervolgonderzoek te doen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan  archiefonderzoek, oral history, prevalentieonderzoek en een analyse van informatie die via een telefonisch meldpunt verkregen wordt.

Doel van het onderzoek is een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van geweld dat zich tussen 1945 en heden in de jeugdzorg heeft voorgedaan, de mechanismen die bij dit geweld een rol spelen, en de wijze waarop de overheid hierop heeft gereageerd. Ook de huidige situatie met betrekking tot geweld in de jeugdzorg moet in het onderzoek aan de orde komen, inclusief eventuele voorstellen voor verbetering.

Belangrijk is ook dat een vervolgonderzoek bijdraagt aan maatschappelijke erkenning voor wat slachtoffers is overkomen. Aanbeveling van de commissie is te onderzoeken of het huidige aanbod van hulpverlening aan slachtoffers adequaat is, en te inventariseren wat aanvullend nodig is. De commissie schat dat een vervolgonderzoek twee jaar in beslag zal nemen.

Reikwijdte

Conform de opdracht van het kabinet heeft de commissie zich beperkt tot een vooronderzoek naar geweld in de residentiële zorg, de justitiële jeugdzorg, de pleegzorg en de zorg voor minderjarigen met een lichte verstandelijke beperking. In de afgelopen maanden is de commissie benaderd door slachtoffers en door lotgenotenorganisaties met meldingen van geweld die officieel buiten deze taakopdracht vallen. De commissie adviseert de inperking van de doelgroep te heroverwegen; de commissie ziet voldoende aanleiding om het vervolgonderzoek ook te richten op geweld jegens minderjarigen in de jeugd-ggz; in doven- en blindeninstituten; in de jeugdzorg op de BES eilanden; en geweld dat zich voor 1945 heeft afgespeeld.

Vervolg

Voor de zomer van 2016 besluit het kabinet over de opdracht voor het vervolgonderzoek, de definitieve reikwijdte, de planning en de samenstelling van de onderzoekscommissie. Het kabinet heeft wederom prof. dr. M. de Winter gevraagd de leiding van de onderzoekscommissie op zich te nemen.

De VGN ondersteunt het advies van het kabinet en verleent, waar nodig, graag haar medewerking.

Bron en tekst: VGN

Lees verder

  • Voorstelling 'Ode aan Jasper'
  • Platform voor jongeren met niet-zichtbare beperking om sociaal netwerk te vergroten