Naar hoofdinhoud Naar footer

Inzichtkaarten persoonsgericht ondersteunen

De inzichtkaarten helpen jou en je team om met elkaar in gesprek te gaan over wat persoonsgericht ondersteunen inhoudt en wat mogelijke verbeteringen zijn. Lees de ervaringen en download de inzichtkaarten in dit artikel.

Onder leiding van een ervaren gespreksleider – met kennis van persoonsgericht ondersteunen - gaat een team in gesprek aan de hand van de inzichtkaarten. De inzichtkaarten zijn ingedeeld in 5 thema’s die gaan over persoonsgericht ondersteunen en welke kwaliteiten daarbij horen. Op de kaarten staan zowel denk- als doevragen. Door met elkaar in gesprek te gaan, leer je wat belangrijk is in persoonsgericht ondersteunen.

De verteller neemt een kaart van de stapel. Aan de hand van de vragen reflecteert de verteller op zijn eigen handelingen. De overige teamleden luisteren en stellen verhelderende vragen. Aan de hand van een actielijst schrijft ieder zijn eigen acties op.

Casus

In het teamoverleg oppert Jim dat hij meer aandacht voor persoonsgericht ondersteunen zou willen. Hij zou graag tijdens de team- of intervisiebijeenkomsten met elkaar in gesprek gaan over wat belangrijk is bij persoonsgericht ondersteunen. Zouden de inzichtkaarten een goed hulpmiddel zijn daarvoor?

Hoe werkt het?

De instructie bestaat uit twee delen:

  1. de voorbereiding door de gespreksleider
  2. de benodigdheden om aan de slag te gaan

Het werken met inzichtkaarten kan een goed onderdeel zijn van de ‘zelfreflectie in zorgteams’ zoals bedoeld in bouwsteen 3, en van ‘aandacht voor persoonlijke zorg’ in bouwsteen 1 van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Het leren met behulp van de inzichtkaarten is geen eenmalige activiteit. Het is een structureel leerproces om persoonsgericht ondersteunen voortdurend door te ontwikkelen en kansen voor verbetering te (blijven) zien met elkaar. Daarom wordt aangeraden regelmatig een vervolggesprek in te plannen om de acties van iedereen te bespreken. Vervolgens kan een nieuw gesprek met de inzichtkaarten starten.

Ervaringen

Gespreksleider: 'De inzichtkaarten zijn een mooi hulpmiddel om met elkaar vragen te beantwoorden, en niet hoeven na te denken over goede vragen over persoonsgerichte zorg.'

Gespreksleider: 'De medewerkers ervaarden de inzichtkaarten als een soort quiz: "heb ik de vraag goed beantwoord?" Dan komen leermomenten en belemmeringen niet voldoende aan bod. Belangrijk om aan het begin van het gesprek doel en verwachting duidelijk te maken en dat je de dieperliggende vraag wilt onderzoeken met elkaar. Ondersteun de verteller door bijvoorbeeld te vragen: als ik een vlieg op de muur ben, wat hoor ik je dan zeggen, wat zie ik je dan doen? Stel reflectievragen die je dicht bij de ervaring brengt van de deelnemers en vraag naar een voorbeeld. Doorvragen (omhoog, opzij, omlaag).'

Gespreksleider: 'Neem voldoende tijd voor dit gesprek. Laat niet de verteller de kaartjes voorlezen; vraag een groepsgenoot de vragen te stellen en door te vragen.'

Aan de slag!

Wil je meteen aan de slag met de inzichtkaarten? Download het materiaal onderaan de pagina bij Downloads. 

Onderbouwing

Dit product is ontstaan vanuit Begeleiding à la carte, onderdeel van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Samen met de deelnemers van twee leernetwerken ‘Zeggenschap & Dialoog’ zijn de inzichtkaarten ontwikkeld en getoetst. Deze vijf thema’s zijn op basis van hun ervaringen vastgesteld. Mis je een thema? Laat het ons dan weten.

Practice-based kennis: kennis op basis van praktijkervaringen

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

De zorg toekomstbestendig maken? En meer passend bij de veranderende zorgvraag van mensen met een beperking? Dat is het doel van het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte.

Lees meer

Downloads

Deel deze pagina via: