Naar hoofdinhoud Naar footer

Spiegelgroep leert mee met Begeleiding à la carte en de Innovatie-impuls

Gepubliceerd op: 01-07-2020

Bij Begeleiding à la carte en de Innovatie-impuls van Volwaardig leven leren en werken we samen aan persoonsgerichte zorg en technologie die waarde toevoegt aan het leven van mensen met een beperking. Dat geldt niet alleen voor de deelnemende organisaties. We organiseren ook betrokkenheid en expertise vanuit verschillende partijen en personen. Zoals een spiegelgroep van systeempartijen die met ons mee leren én meekijken waar regels het bieden van persoonsgerichte zorg in de weg zitten.

Mogelijk kunnen zij deze obstakels wegnemen. Dit zijn bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dinsdag 9 juni kwamen zij voor de tweede keer bij elkaar om twee vraagstukken te bespreken. Dit keer via een online bijeenkomst. 

Cliënten en naasten betrekken 

Vanuit de Innovatie-impuls kwamen de ervaringen en uitkomsten van de kwartiermakersfase aan bod. In deze fase van de Innovatie-impuls is veel aandacht besteed aan de vraagverheldering van de technologieprojecten. Verandering in denkwijze wordt als belangrijke toegevoegde waarde van de Innovatie-impuls gezien. Zorgorganisaties zijn aan het denken gezet over wat ze willen bereiken met technologie en waarom het zo belangrijk is om de cliënt, naasten en medewerkers vanaf het begin te betrekken. 

De spiegelgroep stond stil bij de vraag wat zij kan doen om organisaties te ondersteunen bij het betrekken van cliënten en naasten bij de Innovatie-impuls. Er werden een aantal suggesties gedaan zoals het opzoeken van de samenwerking met zorgkantoren. Samen met cliëntenorganisaties wordt dit vraagstuk op een later moment nog verder uitgewerkt.  

Flexwonen bij de Prinsenstichting 

De Prinsenstichting, deelnemer van Begeleiding à la carte, vertelde over Flexwonen. Over de kansen en belemmeringen om met Flexwonen nog meer persoonsgerichte zorg te kunnen geven. Met Flexwonen wil de Prinsenstichting zo veel mogelijk maatwerk leveren om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de zorgvraag. Flexwonen biedt de mogelijkheid flexibel te logeren. Niet alleen in het weekend, maar ook door-de-weeks. De cliënten kunnen het logeren in stapjes opbouwen naar deeltijd verblijf, omdat loslaten van je kind een emotioneel is proces dat tijd kost.  

In de praktijk blijkt dat de regeling logeren financieel gunstiger is dan de regeling deeltijdverblijf. Dat maakt het lastiger om van de regeling deeltijdverblijf goed gebruik te maken. Er is veel behoefte aan meer flexibiliteit in de regeling deeltijdverblijf. Daarnaast krijgt de Prinsenstichting ook vaak de vraag van cliënten uit de WMO en Jeugdzorg of zij gebruik mogen maken van de regeling deeltijdverblijf. Een bedprijs per dag zou een wenselijke oplossing zijn. Het lijkt nu nog niet goed mogelijk.  

De regeling deeltijdverblijf bestaat nog niet zo lang, dus er zijn nog niet veel praktijkervaringen. Hier is wel grote behoefte aan, zodat ervaringen tot kennis en inzichten verwerkt kunnen worden in deze regeling. Partijen uit de spiegelgroep geven dan ook aan dat ze graag dit soort signalen vanuit de praktijk horen en hiermee aan de slag willen. In de spiegelgroep is afgesproken dat de NZa de ervaring van de Prinsenstichting mee gaat nemen in de gesprekken over de regeling deeltijdverblijf.  

Andere vraagstukken 

Niet alle vraagstukken konden worden besproken tijdens deze bijeenkomst. Deze vraagstukken worden buiten de bijeenkomst besproken met de organisaties die ze hebben ingediend. 

'Het was een inspirerende en leerzame middag waarbij er waardevolle verbindingen over en weer zijn gelegd. De spiegelgroep blijft gedurende Volwaardig leven spiegelen op vraagstukken die deelnemers in de praktijk tegenkomen.'

Over Begeleiding à la carte

Deze aanpak is ontwikkeld in het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte van Volwaardig leven [2019-2021] van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders werkten aan hun eigen aanpak voor vernieuwing van persoonsgerichte zorg in de gehandicaptensector.

Lees meer

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Verslag

Soort kennis

Ervaringskennis

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Begeleiding à la carte (Balc)