Naar hoofdinhoud

Eerste Kamer neemt tijdelijke coronawet aan

Gepubliceerd op: 28-10-2020

Na de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke coronawet. Deze tijdelijke wet vervangt de huidige noodverordeningen en geldt voorlopig voor drie maanden. In dit artikel lees je wat in de wet van toepassing is voor de gehandicaptenzorg.

De verwachting is dat de Tijdelijke wet maatregelen covid 19 op 1 december 2020 in werking treedt. Verlenging kan steeds met drie maanden als dat nodig is. De wet kan ook tussentijds worden ingetrokken als blijkt dat hij niet meer nodig is.

Betekenis voor de gehandicaptenzorg

Voor de gehandicaptenzorg is artikel 58o het belangrijkste. De volledige wettekst kun je downloaden met de button onderaan dit artikel. Samengevat regelt artikel 58o het volgende:

  1. De zorgaanbieder draagt zorg voor een zodanige openstelling dat bezoekers de gestelde regels (zoals afstand houden en hygiënevoorschriften) in acht kunnen nemen.
  2. De minister kan de zorgaanbieder een aanwijzing of een bevel geven als bezoekers niet aan de gestelde regels (zoals afstandhouden en hygiënevoorschriften) kunnen voldoen. In de aanwijzing geeft de minister met redenen omkleed aan op welke punten de aanwezige personen de regels niet in acht kunnen nemen, alsmede de in verband daarmee te nemen maatregelen. In de aanwijzing wordt ook een termijn opgenomen waarbinnen de zorgaanbieder de maatregelen moet treffen. In een spoedeisende situatie kan de minister een bevel geven.
  3. Een zorgaanbieder mag zelf beperkingen opleggen of voorwaarden stellen aan de toegang van bezoekers indien dit noodzakelijk is om verspreiding van covid-19 naar dan wel vanuit een zorglocatie te voorkomen.
  4. Een ministeriële regeling mag alleen opgesteld worden als de maatregelen van zorgaanbieders onvoldoende of onevenredig zijn. In een ministeriële regeling kunnen beperkingen of andere voorwaarden worden gesteld. 
  5. Er moet te allen tijde 1 familielid of naaste bij een bewoner worden toegelaten. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken.
  6. Zorgaanbieders mogen nooit bezoek beperken in de volgende situaties:
  • voor familieleden of naasten aan een persoon in de stervensfase
  • wanneer dat nodig is om cliënten te horen als bedoeld in de Wzd en Wvggz
  • voor advocaten en cliëntenvertrouwenspersonen als bedoeld in die wetten die hun cliënt wensen te bezoeken

Toegang mantelzorgers

Artikel 58o regelt dat mantelzorgers altijd toegang hebben tot degene zij verzorgen. De definitie van het begrip ‘mantelzorger’ staat in artikel 58a, eerste lid: ‘een natuurlijke persoon die rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie zorg of hulp verleent zonder dat dit beroeps- of bedrijfsmatig geschiedt’.

Reikwijdte ‘zorgaanbieder(s)’

De Tijdelijke wet maatregelen covid 19 is onder andere van toepassing op zorgaanbieders. Onder zorgaanbieder wordt verstaan: een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, een jeugdhulpaanbieder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet en aanbieder als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.Download de Tijdelijke wet covid-19

Bron

VGN

Deel deze pagina via: