Toon zoekbalkToon menu

Gewoon Bijzonder

Klein maar fijn projecten

Het programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten wil de samenwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid een verdere impuls geven door middelen ter beschikking te stellen voor ‘klein-maar-fijn’-projecten.

Deze kleinschalige projecten richten zich op jongeren met een licht verstandelijke beperking in het sociale domein, ofwel de participatie en inclusie in de wijk/buurt. Gemeenten konden, in samenwerking met kennisinstellingen en zorgaanbieders, een subsidie aanvragen voor kortdurend onderzoek over participatie/inclusie van jongeren (tot 30 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB). De subsidieaanvraag moest aantoonbaar aansluiten op een kennisvraag die leeft in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en/of –organisatie.

Inmiddels zijn een aantal projecten geselecteerd die voor subsidie in aanmerking komen, namelijk:

1. Behoeften van jongeren met LVB aan begeleiding

De overgang van jeugd naar volwassenheid brengt voor veel jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) uitdagingen met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat jongeren met LVB en hun begeleiders meer begeleiding willen rondom het 18e levensjaar, om zo beter de stap naar volwassenheid te kunnen maken. Lees hier alles over het project.

2. Herkennen van mensen met een licht verstandelijke beperking in Apeldoorn

Professionals die met en voor jongeren werken, zijn vaak onvoldoende toegerust om jongeren met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid te herkennen. Dit bemoeilijkt ook de omgang en communicatie met deze groep. De gemeente Apeldoorn en haar partners binnen het sociaal domein willen professionals hier op laten trainen. Zodat zij de inwoners van de gemeente beter kunnen ondersteunen en helpen bij het geven van een passend antwoord op hun hulpvraag. Lees hier alles over het project.

3. Hoe beleven jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking hun leven in de wijk?
Steeds meer jongeren met een licht verstandelijke beperking wonen gewoon in een wijk. In dit project wordt gezocht naar manieren waarmee jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking kunnen duidelijk maken wat het leven in de wijk voor hen betekent. Er wordt toegewerkt naar visuele weergaven van wat de jongeren doen en ervaren op een gemiddelde dag, zodat zij hun ervaringen kunnen laten zien aan anderen. De resultaten van het project worden benut ter verbetering van het leven en de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de wijk. Lees hier alles over het project.

4. Financiële zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking na het volgen van een budgettraining
Er bestaan reeds verschillende budgettrainingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking.  Het doel van de budgettraining Grip op je Knip is om de deelnemers vaardigheden aan te leren om hun eigen financiële administratie duurzaam en zo zelfstandig mogelijk op orde te krijgen en te houden. Ook leren de deelnemers waar zij in hun directe omgeving naar toe kunnen gaan als zij ondersteuning nodig hebben.
Met dit project wil men inzicht krijgen in de effectiviteit van de budgettraining Grip op je Knip en wat dit doet met de financiële zelfredzaamheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast wordt op basis van deze inzichten de budgettraining waar nodig aangepast. Lees hier alles over het project.

5. Taal voor Allemaal in Maastricht
De gemeente Maastricht wil dat iedereen meedoet in de samenleving en helpt mensen hierbij. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, wil Maastricht het gemeentepersoneel leren om beter met jongeren met een licht verstandelijke beperking te communiceren. Dit gebeurt volgens de regels van ‘Taal voor Allemaal’. Lees hier alles over het project.

6. E-learning om mensen met een licht verstandelijke beperking te herkennen
De gemeente Amsterdam heeft een e-learning module ontwikkeld voor dienst- en hulpverleners met als doel: het vergroten van de (h)erkenning van mensen met een licht verstandelijke beperking en het verbeteren van de communicatie met mensen met een niet-zichtbare beperking, specifiek mensen met een licht verstandelijke beperking. Met het project wordt onderzocht of deze e-learning module inderdaad leidt tot een snellere herkenning van de doelgroep, tot een betere communicatie en tot een adequate reactie op de ondersteuningsvraag van mensen met een LVB. Lees hier alles over het project. 

7. Financiële zelfredzaamheid van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking
Voor mensen met een licht verstandelijke beperking kan het lastig zijn om goed te kunnen omgaan met geld, bijvoorbeeld door een laag inkomen, een gebrek aan overzicht van inkomsten en uitgaven of ingewikkelde taal in brieven en regelingen. In dit project wordt uitgezocht hoe de gemeente kan helpen om jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking zelf goed met geld om te laten gaan. Een concrete opbrengst van dit project is informatie over omgaan met geld in gewone taal. Lees hier alles over het project.

8. Rollen die jongeren met een licht verstandelijke beperking vervullen: van cliënt tot vriend
In de regio Zuidoost-Brabant zoeken 15 gemeenten naar manieren hoe ze de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking op het moment dat zij 18 worden, kunnen laten aansluiten op de zorg die tot dan toe werd gegeven vanuit de Jeugdwet. Op die manier blijven de vragen van deze groep jongeren in beeld. Daarnaast is het belangrijk dat anderen zien dat ze niet alleen cliënt zijn, maar bijvoorbeeld ook kind of vriend van iemand anders. Binnen dit project wordt een hulpmiddel doorontwikkeld waarmee alle rollen van jongeren met een licht verstandelijke beperking aan bod komen tijdens gesprekken met professionals. Met dit laagdrempelige en bruikbare instrument kunnen zij een gesprek voeren over alle rollen die ze in het leven vervullen. Lees hier alles over het project.

9. WijKringen versterken: zelfstandig wonen bevorderen

De WijKring is een aanpak waarbij onder andere mensen met een verstandelijke beperking ondersteund worden om zelfstandig te wonen. Hierbij wordt ingezet op het vergroten van informele sociale netwerken. Een WijKring bestaat uit 8 mensen die op loopafstand van elkaar wonen en die zich inzetten voor de wijk én voor elkaar. Het doel van dit project is om de WijKring te verbeteren en de bekendheid te vergroten. Op basis van interviews, focusgroepen en bureauonderzoek worden producten ontwikkeld die de WijKring kunnen verbeteren en die bijdragen aan de bekendheid, toegankelijkheid en uitbreiding van WijKring. Lees hier alles over het project.

10. Leven vol kruispunten: zicht krijgen op levensvragen van jongeren met een licht verstandelijke beperking
Jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen in verschillende levensfasen tegen (soms ingewikkelde) levensvragen aan. Dit project levert meer inzicht op in deze levensvragen en biedt daarmee aanknopingspunten voor gemeenten en zorgverleners voor het zo goed mogelijk inrichten van zorg en ondersteuning voor deze jongeren. Naar het project Leven vol kruispunten. Lees hier alles over het onderzoek.

11. Het effect van Maatjesprojecten en Vriendenkringen op meedoen in de samenleving van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking
Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking zijn vaak kwetsbaar, hebben moeite met zelfstandigheid en hebben vaak geen sociaal netwerk om hen hierbij te ondersteunen. Om hen te helpen bij het zelfstandig participeren aan de samenleving zijn verschillende interventies ontwikkeld. Twee van deze interventies, Maatjesprojecten en Vriendenkringen, worden in dit project onderzocht. Lees hier alles over het project.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.