Naar hoofdinhoud Naar footer

Contactpersoon

Les- en studiemateriaal Disability Studies

Disability Studies in Nederland (DSiN) stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Hiermee werkt DSiN aan sociale verandering en draagt de stichting bij aan participatie en inclusie van mensen met een beperking.

Onderstaand vind je een selectie van wat voor jou als begeleider interessant is uit het brede vakgebied van Disability Studies in Nederland.

De materialen zijn op het Kennisplein gerangschikt per thema. De selectie van de thema's is organisch gegroeid. Op vraag van docenten, collega's, actualiteitsvragen, pop-up-projecten werkt DSiN materiaal uit en gaan ze op zoek naar inspiratie en zinvolle inhoud.

Lesmateriaal van Disability Studies

Verstandelijke beperking

De term 'verstandelijke beperking' is een sociale constructie, een afspraak. Het label 'verstandelijke beperking' gaat  met veel kans tot (zelf)stigma en discriminatie. In deze onderzoeksmethode wordt ingezoomd op emancipatie van mensen met beperkingen. Het gaat hier om alle levensterreinen, zoals vrije tijd, wonen, scholing, werk en gezondheid.

Cirkel van het leven

Mensen met een beperking willen net als iedereen een rijk gevuld en goed leven. In deze creatieve onderzoeksmethode wordt ingezoomd op momenten van pijn en verlies en wat je kan doen om juist in deze moeilijke tijden de beste ondersteuning te bieden.

De Bionische mens

Wat is de relatie tussen de mens en technologie? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mensen met een beperking? In deze onderzoeksmethode wordt ingezoomd op robots, biotechnologie, neurowetenschappen, experts en organisaties die zich bezighouden met de verbinding tussen technologie en de mens.

Kwaliteit van leven

Mensen met een beperking willen net als iedereen een rijk gevuld en goed leven. In deze creatieve onderzoeksmethode wordt ingezoomd op alle facetten van (familie)leven en wat de voorwaarden en katalysatoren zijn om zo een leven vorm te geven.

Communicatie

Mensen met een beperking communiceren soms op een andere manier, dan bekend is binnen de 'zogenoemde gedragsregels.' In deze creatieve onderzoeksmethode wordt gekeken op welke manieren iemand zich kan uitdrukken.

Creatieve Onderzoeksmethoden

In Arts-Based Research, oftewel Creatieve Onderzoeksmethoden, gebruikt men verschillende kunstvormen om onderzoeksmateriaal uit te drukken en te analyseren, interpreteren.

Seksualiteit

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben het recht om op het gebied van seksualiteit eigen keuzes te maken. Seksualiteit en hoe ermee omgaan is een groeiproces.

Universal Design for Learning

Universal Design for Learning (UDL) betekent kort gezegd: Onderwijs ontwerpen voor iedereen. Hierbij ga je uit van verschillende talenten, mogelijkheden, leer- en doceerstijlen.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen ervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. De kennis die door reflectie op de eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten is verzameld wordt op een professionele manier ingezet ten behoeve van anderen.

Opleiding en arbeid

Als we de talenten van mensen met een beperking samen met hen kunnen ontdekken en kunnen laten ontwikkelen in een goede context, dan is dit een verrijking voor alle partijen.

Autismespectrumstoornis

De zomereik is zeer variabel van groeivorm. Deze variatie vind je ook terug binnen het autismespectrum. En ook binnen dit thema is er van alles te vinden: van persoonlijke blogs tot handige brochures over autisme en werk.

Hulpmiddelen, zichtbaarheid en inclusie

Medische hulpmiddelen worden vooral beoordeeld op hun vermogen om praktische problemen op te lossen. Toch kunnen hulpmiddelen ook bijdragen aan uitsluiting, door het stigma dat ze over de gebruiker kunnen afroepen.

Participatief onderzoek

Participatie van mensen met een beperking heeft niets met hoogtes of laagtes te maken, maar wel veel met waarachtigheid, ervaringskennis, betrokkenheid en samenwerking.

Over Disability Studies

In onderzoeks- en onderwijsveld Disability Studies wordt gekeken hoe handicap betekenis krijgt en vertegenwoordigd wordt in de maatschappij en hoe veranderingen daarin teweeg gebracht (kunnen) worden.